Hoppa till huvudinnehållet

FAL3111 Miljösystemanalys 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAL3111 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Beslutsteori och miljöbeslutsfattande; systemteori; systemtänkande och systemanalys. Miljösystemanalysens verktygslåda innehåller strategisk miljöbedömning, miljökonsekvensanalys, livscykelanalys, materialflödesanalys, kostnad-nyttoanalys, teknikbedömning, positionsanalys, integrerad miljöbedömning, multikriterieanalys.

Lärandemål

Miljösystemanalys är ett övergripande och systematiskt tillvägagångssätt för att förstå, utvärdera och lösa miljöproblem orsakade av mänsklig aktivitet. Miljösystemanalys syftar till att ge underlag för beslut och planering för hållbar utveckling. Kursen förmedlar insikter om de kvantitiativa verktyg som finns för att förstå miljömässiga och sociala effekter av mänsklig aktivitet, liksom verktygens relevans för olika beslutssituationer. Kursen har ett tillämpat fokus.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

•                     Beskriva de viktigaste egenskaperna (procedur, typ av erhållna resultat, styrkor och svagheter, applicerbarhet) för de viktigaste miljösystemanalytiska metoderna, inkluderande MFA (Materialflödesanalys), SFA (Substansflödesanalys), LCA (Livscykelanalys), LCC (Livscykelkostnadsbedömning), MKB (Miljökonsekvensbeskrivning), SEA (Strategisk miljöbedömning) och CBA (Kostnads- nyttoanalys).

•                     Beskriva och förklara de viktigaste utvecklingstrenderna inom miljösystemanalys.

•                     Förklara och analysera hur ett specifikt miljösystemanalytiskt redskap (MFA, SFA, LCA, LCC, EIA, SEA, CBA) eller en kombinerad användning av två eller flera redskap kan bidra till ett förbättrat beslutsfattande i en specifik beslutssituation.

•                    Visa en förmåga att samarbeta i ett grupparbete och tillsammans med andra studenter förfärdiga en rapport av god kvalitet avseende formalia, faktainnehåll och analys.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till utbildning på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RED1 - Redovisning, 7,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik