FAL3505 Projektkurs i miljöstrategisk analys 1.5 1,5 hp

Project in Environmental Strategic Analysis 1.5

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen riktar sig till doktorander i miljöstrategisk analys. Den görs som ett projektarbete. Arbetet bör innehålla element såsom målformulering, datainsamling, presentation och diskussion eller analys av resultaten. Ett exempel på ett relevant projekt kan vara ett forskningsprojekt som utförs för en myndighet eller ett företag och presenteras i en användaranpassad rapport.

Projektarbetet bör normalt vara avskilt från doktorandens avhandlingsarbete. Om projektarbetet och doktorandarbetet överlappar, bör det tydligt förklaras hur. Projektet kan utföras tillsammans med andra. Om så sker ska doktorandens och andras bidrag beskrivas tydligt. Projektarbetet skall motsvara 40 timmar heltidsarbete. Arbete som överlappar med doktorandarbetet och arbete som utförts av andra medarbetare i projektet ska inte ingå i den tiden.

Lärandemål *

Kursens mål är att ge fördjupade insikter i ämnen av relevans för miljöstrategisk analys.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • RAP1 - Rapport, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Examination sker genom normalt genom en skriftlig rapport, men i speciella fall kan en muntlig presentation accepteras som examination.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sara Borgström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAL3505

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sara Borgström (sara.borgstrom@abe.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övriga föreskrifter *

Kursen är i första hand öppen för doktorander i Miljöstrategisk analys.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik