Hoppa till huvudinnehållet

FAL3506 Miljöstrategisk litteraturkurs 3 3,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAL3506 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen ingår självständiga studier av litteratur som är relevant för miljöstrategisk analys. Litteraturen väljs ut av ansvarig handledare och doktorand (er). Litteraturen kan bestå av böcker eller ett antal vetenskapliga artiklar. Normalt bör innehållet vara minst 200 sidor. Ett kurs-PM ska upprättas av doktoranden (erna) i samarbete med ansvarig handledare. Kurs-PM ska innehålla lista på kursdeltagare, litteraturlista, planerade seminarier och examinationsform. Kurs-PM ska skickas till och godkännas av, kontaktperson för kursen innan kursen examineras.

Lärandemål

Kursens mål är att ge fördjupade insikter i ämnen av relevans för miljöstrategisk analys.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms individuellt inför varje kurstillfälle.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Litteraturen presenteras vid ett seminarium eller en muntlig tentamen. En skriftlig sammanfattning av litteraturen bör också presenteras.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAL3506

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Göran Finnveden (goran.finnveden@abe.kth.se)

Övriga föreskrifter

Kursen är i första hand öppen för doktorander i miljöstrategisk analys.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik