Hoppa till huvudinnehållet

FBB3120 Handledningsmetodik för projektarbete 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FBB3120 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens mål är att ge kunskap om pedagogiska modeller och strategier samt hur de kan användas vid handledning av individer och grupper. Kursen behandlar lärandeprocessen och kunskapsmodeller, t.ex. SOLOs och Blooms taxonomier som beskriver lärandets progression, lärandeprocessen, och hur olika inlärningsstrategier påverkar resultaten av inlärningen. Vikten av kommunikation och återkoppling lyfts fram och illustreras både teoretiskt och genom praktiska övningar.

Kursen ger också kunskap om hur resultaten av lärandeprocessen bedöms på ett rättssäkert sätt, baserad på uppfyllelse av lärandemål. Förmågan att kommunicera med grupper och enskilda individer i en handledningssituation för att utveckla och upprätthålla en professionell arbetsrelation tränas i den praktiska delen av kursen.

Genom praktisk handledning tränas också förmågan att skapa, planera och implementera individanpassade lärandeaktiviteter som bidrar till effektiv inlärning. Ur ett mer övergripande perspektiv ämnar kursen att förbereda doktorander för framtida handledningsuppdrag och förbättra kvaliteten på handledning. En mer detaljerad beskrivning av kursens innehåll och upplägg återfinns i kurs-PM.

Lärandemål

Efter fullföljande av kursen förväntas kursdeltagaren kunna

  • med hänsyn till studentens engagemang, bakgrund och inlärningsstrategier, praktisk tillämpa adekvata pedagogiska metoder i egenskap av handledare
  • handleda studenter individuellt och i grupp genom att planera och utforma lärande aktiviteter som främjar fördjupad inlärning och effektiva inlärningsstrategier för uppfyllelse av lärandemål och genomförande av hållbara projekt
  • aktivt reflektera över den egna handledarrollen samt upprätthålla en professionell arbetsrelation med studenterna baserad på god kommunikation (metakommunikation) och konstruktiv återkoppling

Kursupplägg

Kursens övergripande mål är att utveckla pedagogiska kunskaper och färdigheter för handledning, både teoretiskt och praktiskt. Kursen omfattar en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen består av föreläsningar och övningar med problembaserade diskussioner som syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper om handledning. Exempel på verkliga handledningssituationer presenteras och de ingående parternas (handledare och student) roller och ansvar analyseras och diskuteras. Den praktiska delen av kursen syftar till att praktiskt tillämpa de handledningsstrategier som avhandlats inom ramen för kursen. Kursdeltagaren får till uppgift att formulera ett teoretiskt kandidatexamensprojekt inom ämnesområdet bioteknik, och även praktiskt handleda en grupp kandidatstudenter under genomförandet av projektet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå

Rekommenderade förkunskaper

Utbildning inom ämnet bioteknik eller närliggande ämnesområden. Kursdeltagaren förväntas handleda studenter som utför ett kandidatexamensprojekt inom ämnet bioteknik eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Artiklar publicerade i internationella tidskrifter som anvisas under kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRA1 - Praktiskt arbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier redovisas i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

För slutbetyg krävs godkänd skriftlig hemtentamen samt fullföljd praktisk handledning av studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FBB3120

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cristina Al-Khalili Szigyarto, caks@kth.se, tel +46 8 55378317

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Proteinvetenskap