Hoppa till huvudinnehållet

FCK3306 Forskningsfronten inom organisk kemi 6,0 hp

Kursen behandlar aktuella trender inom forskningsfältet organisk kemi där de forskarstuderande presenterar, läser, tolkar, analyserar, kritiskt granskar och aktivt diskuterar aktuella publicerade vetenskapliga arbeten. När möjlighet ges kan utomstående forskare inom fältet bjudas in.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FCK3306 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ämnen som ingår omfattar:

 • organkemisk synt
 • katalys (t.ex metall-, bio-, organo- och fotokatalys)
 • supramolekylär kemi
 • materialkemi

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • visa bred och specialiserad kunskap inom kursens vetenskapsområde och om det övergripande ämnesområdet organisk kemi
 • pedagogiskt presentera, kritiskt granska och diskutera publicerade vetenskapliga arbeten inom fältet organisk kemi
 • visa insikt om, och grundläggande förmåga att tillämpa, akademiskt författarskap och det internationella vetenskapliga publiceringslandskapet med relevans för kursens vetenskapliga ämnesområde
 • identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom ramen för kursens ämnesområde

Kursupplägg

Kursen omfattar cirka 160 heltidsstudietimmar i form av vetenskapsseminarier som hålls varannan vecka. Seminarierna behandlar aktuella trender inom forskningsfältet organisk kemi där de forskarstuderande presenterar, läser, tolkar, analyserar, kritiskt granskar och aktivt diskuterar aktuella publicerade vetenskapliga arbeten. När möjlighet ges kan utomstående forskare inom fältet bjudas in.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Det är en fördel att ha läst kurserna KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik, KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2, KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur i form av publicerade artiklar anvisas separat för varje enskild sammankomst.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid 80% av sammankomsterna, vilket förutom att närvara och aktivt delta i diskussioner även omfattar att genomföra två presentationer under ett läsår.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Markus Kärkäs

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCK3306

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Diskutera med din handledare vilka kurser som kan vara lämpliga i din individuella studieplan.

Kontaktperson

Markus Kärkäs

Övrig information

Kursen ersätter kurs F3B5520

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Kemi