FDD3001 Forskning: teori, metod, praktik 7,5 hp

Research: Theory, Method, Practice

En forskare vid ett universitet eller i industrin behöver, utöver sin specialiserade kompetens som utvecklas under avhandlingsarbetet, även förmåga att analysera och värdera forskning inom ett bredare område, kunskap om och förmåga att tillämpa procedurer och regler för sitt arbete som etiska riktlinjer och förhållningsregler, och sätt att motivera och finansiera sin forskning i en forskarkarriär.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The concept of scientific truth. Positivism and postmodernism.
Development of research as a practice and paper based system.
Role models.
Examples of paradigm shifts and controversies in research areas.
Establishing research results and findings.
Discourse oriented research.
Evidence based social/medical research.
Statistical inference foundations.
Rhetoric of scientific papers and applications, CARS model.
Research in the media.
Research ethos & pathos.
Ethics in research: colleagues, goals, public image.
Example guidelines/legislation on practice, ethics and publication.
Misconduct and enforcement system.
Career planning, bibliometrics.
Advisor/student interaction.
Discourse of excellence and administration.

Lärandemål *

Efter att ha läst kursen ska studenten kunna:

  • diskutera och analysera de värderingskriterier för forskning som forskarsamhället accepterar inom ett brett område som täcker den forskning som bedrivs på KTH-CSC,
  • utvärdera forskningsfrågor och relatera diskussionen till teknik- och vetenskapsfilosofi,
  • finna relevant och giltig information om etiska principer och regler för forskning, och tillämpa dem i sitt dagliga liv som forskare,
  • presentera sin forskning och planera retoriskt effektiva presentationer för olika sammanhang, och kommunicera lämpliga motiveringar för forskningens målsättning att bidra till ett bättre samhälle - hållbart, uthärdligt, robust, spännande, etc.,
  • presentera sig som forskare i olika sociala sammanhang,
  • finna relevant information och metoder för finansiering av ren och tillämpad forskning, och producera retoriskt effektiva forskningsplaner för olika finansiärer.

Kursen har inte som huvudmålsättning att studenten ska bemästra skrivet och talat språk, presentation och powerpoint, men ger viss träning i detta; vid behov hänvisas till andra kurser för detta. Inte heller ingår fördjupning i det specialiserade hantverk som tillämpas för specifika forskningsproblem. Den sker under handledningsprocessen i avhandlingsarbetet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

A general interest in philosophy of knowledge as such is probably helpful, as well as some confrontation with research in a research environment. It can also be helpful to scan through a good introduction to the area, like Sven-Ove Hansson's course notes Konsten att vara vetenskaplig, Patel, Davidsson: forskningsmetodikens grunder, Chalmers: 'What is science?', or some other similar light reading.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination is negotiated between examiner and student.  Normally each student should do two of the following: a reading assignment in his/her area of
specialization; analyze a paper/grant proposal;  write a paper/grant proposal with attention to rhetorical (ethos, pathos, CARS) aspects; write a short paper analyzing a controversy in science, technology or philosophy, or on a similar topic of your own choosing that is approved by me.  Lectures given by external lecturers are compulsory, in the sense that relevant alternative assignments will be handed out for those that you miss.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Arvind Kumar

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDD3001

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Arvind Kumar, e-post: arvindku@kth.se

Övrig information

Kursen har föreläsningar gemensamma med DA2205.

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik