Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FDD3353 Ämnen i robotik I 3,0 hp

Ämnen i robotik I är en av tre breda kurser inom ämnet robotik som ges av avdelningen Robotik, Perception och Lärande (RPL). Kursen ges löpande och kursinnehållet bestäms individuellt för varje student. I de flesta fall fylls den av en så kallade modul. Exakt vilka moduler som är tillgängliga varierar med tiden. De behandlar ämnen så som planning, manipulator control, mobile and multi-agent control, social robotics and aerial robotics.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P2 (3,0 hp)

Varaktighet

2023-10-30
2024-01-15

Studietakt

17%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Anmälningskod

51588

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FDD3353 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ämnen på forskningsfronten inom robotik.

Lärandemål

Studenten ska efter kursens slut kunna

*) förklara, implementera och modifiera metoder och algoritmer inom robotik (kursens inriktning kan variera från gång till gång),

*) kontrastera olika metoder mot varandra och välja lämplig metod för ett givet problem (kursens inriktning kan variera från gång till gång).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten måste bedriva forskning på doktorandnivå inom robotik eller ett närliggande område.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kraven avgörs av examinator inför varje kurstillfälle.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Robotik, perception och lärande