Hoppa till huvudinnehållet

FDH3005 Modeller av funktionshinder 2,0 hp

Kursen syftar till att skapa förståelse för hur olika teoretiska modeller kan användas för att förklara begrepp som "funktionsnedsättning" och "funktionshinder" och varför det uppstår behov av att skapa nya begrepp som "funktionsvariation" och "funktionsrätt".

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FDH3005 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

När man arbetar med funktionsvariationsfrågor är begreppen man använder viktiga. Flera begrepp kan uppfattas nedvärderande eller rent av kränkande. Av detta skäl används inte längre begrepp som handikappad eller invalid. Kursen kommer att gå igenom olika begreppsmodeller som beskriver och förklarar funktionshinder ( t ex Medicinsk, Social, Relationell, Biopsykosocial, Kapacitet). Den kommer beröra skillnaderna mellan begrepp som funktionsnedsättning kontra funktionshinder, den kommer också diskutera problematiken kopplat till begrepp som  funktionsmaktsordning och stigma. Vilka begrepp man används har också kommit att associeras med synen på funktionsvariation i samhället och hur berörda personer skall hanteras, alltifrån institutionalisering och bedömning som att man är arbetsoför till att betraktas som ha rättigheter som vilken annan medborgare i samhället som helst.

Kursupplägg

Lässeminarier

Kurslitteratur

 1. Swain J, French S, Barnes C, Thomas C, editors. Disabling Barriers - Enabling Environments. 3rd edition. Sage; 2014.
 2. Thomas C. Theorising disability and chronic illness: Where next for perspectives in medical sociology. Soc Theory Heal. 2012;10:209–28.
 3. Oliver M. Understanding Disability, From Theory to Practice. London: Macmillan; 1996.
 4. Barnes C. Understanding the Social Model of Disability: Past, precent and future. In: Routledge handbook of disability studies. Routledge; 2013. p. 26–43.
 5. Nussbaum MC. Social Justice and Universalism: In Defense of an Aristotelian Account of Human Functioning. Mod Philol. 1993;90:46–73. https://www.jstor.org/stable/438424.
 6. Nussbaum M. Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice. Fem Econ. 2003;9:33–59.
 7. Garland-Thomson R. Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability in American Culture and Literature. Columbia University Press; 1996

Lärandemål

Studenten förväntas kunna:

 • Redogöra för olika modeller för funktionshinder från medicinska domäner, sociologiska domäner, tekniska domäner och funktionshindersforskning
 • Kunna redogöra för röra begrepp som funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp och veta under vilka förutsättningar som vilka kan användas
 • Känna till vad lagen föreskriver om diskriminering till följd av funktionsnedsättning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Doktorand

Rekommenderade förkunskaper

DM3514 Forskningsmetoder i Medieteknik och Människa-datorinteraktion

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • EXA1 - Examination, 2,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Essäskrivande

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd essä

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDH3005

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jan Gulliksen (gulliksen@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign