Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FDM3506 ICT och Hållbarhet 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FDM3506 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Hållbarhetens grunder

IKT och direkta effekter

IKT och indirekta effekter

Hållbarhet genom IKT

Hållbara mjukvaroteknik

Hållabar människo-dator interaktion

Att beräkna med granser

Lärandemål

Efter avslutad kurs, kommer studenten kunna:

·         orientera sig bland olika idéer kring vad som utgör hållbarhet och hållbar utveckling,

·         elaborera kring IKTs roll i relation till samhällets mål för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet,

·         reflektera över IKTs möjligheter och begränsningar i relation till ett hållbart samhälle och dess utveckling,

·         formulera hur hållbarhet relaterar till eget dokorandprojekt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Företrädelsevis en samling forskningsartiklar eller andra relevanta texter.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagare får godkänd på kursen genom att möta följande krav:

1. aktivt deltagande i 75% av seminarierna, (att man har läst i förväg och deltar i diskussionen av kurslitteraturen)

2. godkänd presentation av individuell uppsats

3. godkänd slutlig uppsats som täcker stora delar av ämnen i kursen och litteraturen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign