Hoppa till huvudinnehållet

FDT3300 Artificiell intelligens och kreativitet 7,5 hp

Kursen kartlägger utvecklingen och tillämpningen av artificiell intelligens på kreativa metoder, såsom musik, skrivande och illustration. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utvärdering, etik och hållbarhet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FDT3300 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Sessioner 1-3: Översikt över domänen för beräkningskreativitet

Sessioner 4-6: Kreativa övningar med artificiell intelligens

Sessioner 7-9: Principer för etik och hållbarhet

Sessioner 10-12: Avancerade ämnen

Lärandemål

Studenten kunna:

  • ge en översikt över domänen för beräkningskreativitet
  • beskriva objektiva och subjektiva tillvägagångssätt för att utvärdera kreativa maskiner
  • använda ett befintligt AI-system i en kreativ praktik och reflektera över upplevelsen
  • diskutera etiska frågor kring kreativa maskiner och deras tillämpning
  • granska hållbarheten hos en kreativ maskin

Kursupplägg

Närvaro och aktivt deltagande i månatliga seminarier under ett år

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen

Rekommenderade förkunskaper

Ingen

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Utvalda läsningar från litteraturen

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Aktivt deltagande i alla seminarier, gärna på plats, distansdeltagande kommer att vara möjligt. Genomförande av läsuppgifter. Slutligt kreativt projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDT3300

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bobby Lee Townsend Sturm JR (bobs@kth.se), André Holzapfel (holzap@kth.se)

Övrig information

Inläsning och diskussion kring viktiga forskningsartiklar med anknytning till varje pass.

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Tal, musik och hörsel