Hoppa till huvudinnehållet

FDT3301 Ljudsättning av data 7,5 hp

Ljudsättning av data är vetenskapen och tekniken för att använda icke-tal ljud för att förmedla information. Ljudsättning gör det möjligt att omvandla datarelationer till upplevda relationer i en akustisk signal för att underlätta/förbättra/komplettera kommunikation eller tolkning.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FDT3301 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course main content will be decided by the student and the course contact person on a case-by-case basis.

Lärandemål

The goal of the course is

  • to gain relevant knowledge of the state-of-the-art in the technology of sonification,
  • to use the gained knowledge for identifying important issues in the design and evaluation of applications making use of sonification.

In particular the focus of the course is on the methods, parameter mapping, and technology used in sonification applications.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

The student must give a 2-hour public seminar, and hand in a written report.

The seminar should:

  • focus on methods and technology for the design of information sonification
  • give an overview of some of the practices in sonification today
  • discuss advantages and examples of using data display with sound.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Roberto Bresin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDT3301

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Roberto Bresin (roberto@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign