Hoppa till huvudinnehållet

FEG3214 Stabilitet och styrning av elkraftsystem 10,0 hp

Kursen behandlar modeller och metoder som används inom kraftsystemsstabilitet och styrning. Den första delen av kursen följer kursen EG2110 och den andra delen handlar om en djupgående analys av kraftsystemets stabilitet och styrning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FEG3214 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs behandlar kraftsystemets stabilitet och styrning. Baserade på olika metematiska modeller analyseras olika instabiliteter i elkraftsystem. Olika metoder ska tillämpas för att kunna uppskatta kraftsystemets stabilitet efter störningar. Olika tekniska lösningar ska också diskuteras och presenteras för att förbättra kraftsystemets stabilitet och dämpning. I den andra delen av kursen ska doktoranden föreslå ett slutprojekt i vilket en djupgående analys och studie av kraftsystemets stabilitet och styrning ska utföras.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
1. skapa matematiska modeller för att att utföra en djupgående analys och studie av kraftsystemets stabilitet och kontroll,
2. tillämpa olika metoder för att uppskatta kraftsystemsstabilitet,
3. härleda och tillämpa olika kontrollalgoritmer för att förbättra stabilitet och dämpning i kraftsystem,
4. beskriva och analysera inverkan av integrering av förnybar energi på kraftsystemets dynamik och stabilitet,
5. både muntligt och skriftligt presentera och diskutera erhållna resultat.   

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen är avsedd för doktorander i elkraftsystem.

Rekommenderade förkunskaper

Three-phase system, load flow calculations, per unit system and basic control theory

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 10,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen inkluderar muntliga presentationer och skriftliga rapporter.  

Övriga krav för slutbetyg

Godkända muntliga presentationer och skriftliga rapporter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FEG3214

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

EG3213 FACTS and HVDC in Electric Power Systems

Kontaktperson

Mehrdad Ghandhari

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik