FEG3317 Avancerade elsystem, större laborationskurs 10,0 hp

Advanced Power Systems Laboratory Experience, Major Graduate Course

Denna kurs behandlar tillämpning av avancerade tekniker, analysmetoder och verktyg som används för att uppnå en effektiv drift, styrning och skydd av elsystem.

Kursen fokuserar på att utveckla färdigheter, analysmetoder, ny teknik och/eller verktyg, samt att tillämpa dessa för att lösa praktiska utmaningar relaterade till drift, styrning och skydd av smarta elnät.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Denna kurs behandlar tillämpning av avancerade tekniker, analysmetoder och verktyg som används för att uppnå en effektiv drift, styrning och skydd av elsystem.

Kursen är inriktad på koncept för smarta elnät, som t.ex. tillämpning av moderna telekommunikationssystem, PMU-teknik och andra tekniker för smart drift, styrning och skydd i elsystem med inslag av förnybar elproduktion.

Tonvikten ligger på att praktiska tillämpningar i laboratoriemiljö som analyseras och jämförs med den teoretiska bakgrunden. Kursen utnyttjar realtidssimulering och hardware-in-the-loop för att testa och validera tillämpningar av nya analysmetoder, samt prototyper för hård- och mjukvara som utvecklats inom kursen.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

 • Förstå och beskriva avancerade koncept inom övervakning, drift, styrning och/eller skyddssystem för elkraftsystem.
 • Tillämpa och genomföra lösningar studerade i kursen.
 • Lösa praktiska problem som uppstår då en lösning ska implementeras.
 • Genomföra en analys av de praktiska begränsningarna för de presenterade lösningarna och föreslå metoder att förbättra tekniken.

Kursupplägg

Individuellt projekt. (Enligt överenskommelse med kursansvarig inför kursstart.)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kursen är avsedd för doktorander inom elektriska energisystem, men kan också lämpa sig för studenter från andra områden inom elektroteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Bestäms tillsammans med kursansvarig inför kursstart.

Kurslitteratur

Technical reports and scientific publications.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Projektet ska genomföras i laboratoriemiljö och presenteras i en teknisk rapport.

  Övriga krav för slutbetyg *

  Godkänt laboratoriearbete och godkänd teknisk rapport.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Lars Nordström

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  EECS/Elkraftteknik

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Luigi Vanfretti

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Forskarkurs

  Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik