FEN3340 HVDC/FACTS-systemens dynamiska förlopp i realtidsimulering 8,0 hp

Dynamics of HVDC/FACTS systems in Real-Time Simulation

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ska utformas kring teoretiska föreläsningar och praktiska laborationer, med stor vikt vid ett systematiskt sätt att modellera ett kraftsystem som inkluderar HVDC/FACTS- anläggningar i en realtidssimulator (OPAL-RT). I den här kursen diskuteras och demonstreras de praktiska svårigheterna kring modellering av ett kraftsystem med en betydande mängd kraftelektronikbaserade komponenter, speciellt i samband med HIL (Hardware In the Loop) simulering. Kursen kommer även att engagera experter från industrin för att berätta om praktiska aspekter av drift och styrning av HVDC- och FACTS-anläggningar.

Lärandemål *

Efter kursen ska studenten kunna

 • förklara de olika typerna av HVDC- och FACTS- teknologier och deras centrala drifts- och styrprinciper
 • identifiera huvudkomponenterna som används i HVDC- och FACTS-anläggningar
 • beskriva och visa hur HVDC- och FACTS-styrsystem kan förbättra kraftsystems dynamiska förlopp och stabilitet
 • förklara de grundläggande principerna för simulering i realtid och HIL (Hardware In the Loop) simulering
 • utveckla en grundläggande modell för ett kraftsystem med minst en typ av HVDC/FACTS- teknologi i OPAL-RT-baserad realtidsmiljö
 • implementera en kompletterande dämpningsregulator för minst en typ av HVDC/FACTS- teknologi i OPAL-RT-baserad realtidsmiljö

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

FEG3214 Stabilitet och styrning av elkraftsystem (eller motsvarande) och grundläggande kunskaper i HVDC och FACTS.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • EXA1 - Examination, 8,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För att klara kursen måste studenten bli godkänd på följande:

 • de givna hemuppgifterna
 • presentation och demonstration av realtidssimuleringsbaserat projekt
 • skriftligt prov

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mehrdad Ghandhari Alavijh

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FEN3340

Ges av

EECS/Elkraftteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik