FID3021 Avancerad kurs i distribuerade algoritmer 7,5 hp

Advanced Course in Distributed Algorithms

Kursen täcker grundläggande teori och algoritmer för konstruktion av pålitliga och säkra distribuerade system och tjänster. Måler är att doktoranderna ska kunna läsa, förstå och kritiskt analysera de senaste forskningsresultaten i ämnet.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är en grundliggande kurs i algoritmteori för tillförlitliga distribuerade system
* Formell modellering av distribuerade system med "input/output automata".
* Specifikationer för distribuerade abstraktioner och felmodeller
* Broadcast abstraktioner
* Delade minnesabstraktioner och konsistensmodeller
* Konsensusproblemet och beräkningsbarhetsresultat för olika distribuerade systemmodeller.
* Paxosalgoritmen för konsensus
* Replikerade tillståndsmaskinalgoritmer och dynamiska omkonfigurering
* Tidsmodeller för distribuerade system och användning av fysiska klockor
* Relaxerade konsistensmodeller och tillhörande algoritmer
* Byzantinfel och associerade konsensusalgoritmer

Lärandemål *

Efter kursen kommer studenten att kunna diskutera, analysera, presentera och kritiskt bedöma de senaste forskningsrönen inom området tillförlitliga distribuerade algoritmer och associerade teori och relatera  detta till kunskap inom det större området distribuerade system. Studenten ska också kunna bedöma och utvärdera nya framväxande trender samt att identifiera behovet av ytterligare kunskaper inom området.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Inskriven som forskarstuderande.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen kräver grundläggande kunskaper i programmering och algoritmsteori och diskret matematik, inklusive resonemang om korrekthet av algoritmer. Det är en utökad version av ID2203 kurs, avancerade distribuerade system.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

P/F

Övriga krav för slutbetyg *

För att få godkänt, måste studenten göra de betygsatta frågorna, programmeringsövningarna och presentationer av tilldelade forskningsartiklarna i lokala seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Seif Haridi

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FID3021

Ges av

EECS/Programvaruteknik och datorsystem

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Programvaruteknik och datorsystem