Hoppa till huvudinnehållet

FIH3608 Nanokomponenttillverkning 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FIH3608 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

En översikt av nanotekniken och tillämpningar inom medicin, bioteknik, och molekylär elektronik. Tillverkningsparadigm: top down(utgår från etablerad teknik från mikrokomponentvärlden) och bottom up (utgår från molekyler som kan göras självorganiserande). De viktigaste processtegen i dagens mikroelektronikteknologi. Karakteriseringsmetoder: elektriskt, optiskt, fysikaliskt, kemiskt. Orientering om nanofysik och simuleringsmetoder.

Lärandemål

Kursen ger studenten en inblick i nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering genom teori och praktik. Tillämpningar inom medicin, bioteknik, och molekylär elektronik.
Studenten ska efter genomgången kurs kunna förklara.
• tillverkningsparadigmen top down och bottom up.
• vilka processteg som behövs för respektive metod.
• hur de viktigaste processtegen fungerar.
• vilka fysikaliska principer som är begränsande vid tillverkningen och nedskalningen av en nano- eller mikrokomponent.
• vilken miljöbelastning halvledartillverkningen orsakar och förstå energieffektiviseringsåtgärder som bör beaktas.
Studenten ska efter genomgången laborationskurs ha fått:
• tillverka en enkel nanostruktur
• karakterisera den tillverkade strukturen
• mäta elektriskt på en submikrometer halvledarkomponent i den forskningsmiljö som KTHs halvledarlabb, Electrumlaboratoriet, erbjuder.

Kursupplägg

Föreläsningar, Labbar och muntlig tentamen

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen som forskarstuderande

Rekommenderade förkunskaper

En grundläggande kurs i halvledarkomponenter eller halvledarfysik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Fabrication Engineering at the Micro- and Nanoscale (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering) Paperback – November 15, 2012

by Stephen A. Campbell (Author)

ISBN-13: 978-0199861224 ISBN-10: 0199861226 Edition: 4th

Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and Modeling, Plummer, Deal and Griffin. Upplaga: 1 Förlag: Prentice-Hall År: 2000. ISBN: 0-13-085037-3

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd laborationskurs och muntlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FIH3608

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mikael Östling (mostling@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Elektronik och inbyggda system