FIM3000 Karakteriseringsmetoder i materialfysik med neutroner och synkrotronljusstrålning 7,5 hp

Characterization Techniques in Materials Physics using Neutron and Synchrotron Radiation

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Högintensiva källor, röntgendiffraktion och spridning, neutrondiffraktion och spridning, röntgenabsorption, röntgenemissions, fotoelektronspektroskopi, och avbildande tekniker.

Lärandemål *

Ge grundläggande förståelse för materialkarakteriseringsmetoder som använder neutroner och synkrotronljusstrålning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik  eller  motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Giorgio  Margaritondo, Elements of Synchrotron Light: For Biology, Chemistry, and Medical  Research, Oxford University Press, USA (2002)

Jens Als-Nielsen, Des McMorrow, Elements of Modern  X-ray  Physics, Wiley  (2001)

B.T.M. Willis, C.J. Carlile, Experimental Neutron Scattering, Oxford University Press (2009)

Examination och slutförande

Betygsskala *

Ingen information tillagd

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Seminarium och inlämningsuppgifter

Betygsskala: P/F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jonas Weissenrieder

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Weissenrieder (jonas@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik