Hoppa till huvudinnehållet

FIO3002 Optik 9,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FIO3002 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Elektromagnetisk strålning, våg ekvationer, utbredning i vakuum samt materia. Diffraktion, interferens, polarisation. Koherent samt ickekoherenta ljuskällor. Geometrisk optik och avbildning, optisk analys och design, bildkvalitet. Energiöverföring och information, radiometri samt fotometri.

Lärandemål

Efter en avklarad kurs ska studenten kunna:

  • Förstå grunderna i elektromagnetisk och skalär framställning av optiska fält
  • Identifiera begränsningar hos geometrisk, skalär och vektorbeskrivning av fenomen
  • Har tydlig förståelse av vågbegreppet för optiska fält, dispersionsegenskaper, och skillnaden mellan fas och grupphastighet för ljusutbredning
  • Förstå Fresnel och Fraunhofer diffraktion som sekventiella approximationer av den precisa representationen av Huygens-Fresnel integralen
  • Analysera polarisationseffekter och principer för komponenter som modifierar ljuset polarisation
  • Förstå huvudbegreppen kring linjära bildsystem, bland annat skillnaden mellan koherenta och icke-koherenta system
  • Inse de viktigaste egenskaperna och funktionerna vid bildbehandling med hjälp av spatial-filtrering av Fourier-komponenter

Förutom laborationer och tentamen förväntas doktoranden lämna in egna fullgjorda inlämningsuppgifter (2 poäng), som kan vara relaterat till ämne inom sin egen forskning.

Kursupplägg

Laboration - LAB1; 2 hp

Egna inlämningsuppgifter - ANN1; 2 hp

Sktiftlig tentamen - TEN1; 5 hp

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur:

E. Hecht , Optics, Addison Wesley; 4 edition (2001),ISBN-10:0805385665.

F.L. Pedrotti, L.M. Pedrotti, L.S. Pedrotti, Introduction to Optics, 3rd edition (2007),

ISBN-10: 0131499335.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

Ingen information tillagd

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sergei Popov

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik