FIT3002 Mikrovågsteknik, avancerad doktorandkurs 7,5 hp

Microwave Engineering, Advanced PhD Course

Kursen är en fortsättning på forskarutbildningskursen IT3001 där resterande delar av läroboken av Collin behandlas. I den här kursen sker examinationen i form av hemuppgifter som redovisas vid seminarier.

Efter kursen ska kursdeltagarna kunna:

- lösa mikrovågskonstruktionsproblem från (eller med samma svårighetsgrad som ges i) slutet av utvalda kapitel i läroboken "Microwave Engineering" av R.E. Collin

- presentera och diskutera resultat av mikrovågskonstruktionsproblem vid seminarier

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är en fortsättning på forskarutbildningskursen IT3001 där resterande delar av läroboken av Collin behandlas. I den här kursen sker examinationen i form av hemuppgifter som redovisas vid seminarier

Lärandemål *

Efter kursen ska kursdeltagarna kunna:

- lösa mikrovågskonstruktionsproblem från (eller med samma svårighetsgrad som ges i) slutet av utvalda kapitel i läroboken "Microwave Engineering" av R.E. Collin

- presentera och diskutera resultat av mikrovågskonstruktionsproblem vid seminarier

Kursupplägg

Seminarier och hemuppgifter

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Förkunskaper: IT2651, IT3001 eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

IT2651 Mikrovågsteknik, IT3001 Mikrovågsteknik eller ekvivalent

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

"Microwave Engineering" by R.E. Collin, from McGraw-Hill ISBN 0-07-112569-8 (2nd edition from 1992) or from Wiley-IEEE Press, ISBN: 0-7803-6031-1

Examination och slutförande

Betygsskala *

Ingen information tillagd

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända hemuppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Urban Westergren

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Urban Westergren

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Lärobok: "Microwave Engineering" av R.E. Collin, från McGraw-Hill ISBN 0-07-112569-8 (2a utgåvan från 1992) eller från Wiley-IEEE Press, ISBN: 0-7803-6031-1 (finns elektroniskt på KTHBs webbsajt)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik