FJH3002 Ämnen i beräkningsorienterad hjärnvetenskap: Seende II 6,0 hp

Topics in Computational Brain Science: Vision II

Syftet med denna kurs är att täcka ett eller flera aktuella ämnen i beräkningsinriktat seende på doktorandnivå. Valet av ämnen kan variera från kursomgång till kursomgång, beroende på de aktuella behoven i forskarutbildningen i beräkningsinriktad hjärnvetenskap. Kursens form anpassas till varje kursomgång och kan ges i termer av en handledd läskurs, ett antal föreläsningar eller en kombination av detta.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  51773

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Studenten ska efter kursens slut kunna:

 • beskriva, förklara och relatera grundläggande teorier, metodiker och algoritmer i beräkningsorienterat seende samt 
 • välja mellan olika typer av beräkningsorienterade modeller för beräkningsinriktade implementationer av seendeoperationer.

Kursens inriktning kan variera från gång till gång.

Kursens huvudsakliga innehåll

Ämnen relaterade till forskningsfronten i beräkningsorienterat seende.

Kursupplägg

Kursens upplägg anpassas efter varje enskilt kurstillfälle.

Behörighet

Studenten måste bedriva forskning på doktorandnivå inom eller nära relaterat till beräkningsorienterad hjärnforskning eller seende.

Litteratur

Kurslitteraturen bestäms av examinator före varje kurstillfälle.

Valda vetenskapliga artiklar relaterade till det ämne i forskningsfronten av beräkningsinriktat seende som berörs av den aktuella kursomgången.

Examination

 • EXA1 - Examinationsuppgift, 6,0, betygsskala: P, F

Examination med skriftliga hemuppgifter.

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig rapport.

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Examinator

Tony Lindeberg <tony@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.