FJM3201 Tvärvetenskapliga perspektiv på rytm 7,5 hp

lnterdisciplinary perspectives on rhythm

Denna kurs närmar sig begreppet rytm utifrån ett brett synsätt. Kursen ger studenterna en övergripande bild av befintlig forskning om rytm. Den hålls i seminarieform där första delen av varje seminarium börjar med att fokusera på studier från specifika områden, såsom musikkognition, inhämtande av musikinformation, musikpsykologi, språkvetenskap, människa-datorinteraktion, musikteori och musiketnologi. I andra delen av seminariet kommer tvärvetenskapliga alternativ, vilka kombinerar och utökar studier inom enskilda områden, att diskuteras inom gruppen.
 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51665

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Kursens mål är:

 • att få relevant kunskap om den senaste tekniken för analys av rytm.
 • att få en bred översikt av forskning kring rytm från ett antal olika forskningsdiscipliner.
 • att använda den fördjupade kunskapen till att identifiera relevanta forskningsfrågor som kan vara pådrivande inom rytmforskning i tvärvetenskapliga sammanhang.

Kursens huvudsakliga innehåll

Huvudinnehåll i kursen kommer vara ett urval av forskningsmetoder kring rytm. Urvalet görs av studenterna tillsammans med kursansvarig, beroende på studenternas fokusområden. Kursen kommer att baseras på ett urval av kapitel från kurslitteraturen nedan och på ett urval av de främsta publikationerna från de utvalda forskningsområdena.

Kursupplägg

Kursen består av följande moment:

 • Seminarier med gruppdiskussioner.
 • Projektbaserat lärande.
 • Presentation av artiklar.
 • Hemarbete som förberedelse för seminarierna. Hemarbetet består i att läsa tilldelade artiklar och ge en kort skriftlig sammanfattning av dessa.

Kursen är på 7,5 hp och är en avancerad kurs inom doktorandprogrammet vid Medieteknik och Interaktionsdesign.

Behörighet

I kursen kan antas doktorander inom alla forskningsdiscipliner.

Litteratur

Urval av vetenskapliga publikationer, beroende på seminariernas tema.

Utvalda kapitel från böckerna:

 • Michael H. Thaut. Rhythm, music, and the brain: scientific foundations and clinical applications. Routledge, 2008
 • Justin London. Hearing in time. Oxford University Press, 2012
 • Diana Deutsch. Psychology of Music. Academic Press, 2013

Utrustningskrav

Inga

Examination

 • EXA1 - Examinationsuppgift, 7,5, betygsskala: P, F

Examinationen består i ett kort forskningsprojekt som skall dokumenteras i en skriftlig rapport såväl som i en muntlig presentation.

Krav för slutbetyg

 • 20 minuters muntlig presentation under ett seminarium.
 • 80% av förberedelser inför seminarierna (hemarbete).
 • 80% deltagandet i seminarierna.
 • Godkänd projektrapport.

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Examinator

André Holzapfel <holzap@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.