Hoppa till huvudinnehållet

FKD3340 Projektarbete inom yt- och kolloidkemi 5,0 hp

Kursen ger insikt i fundamentala fysikaliska kemiska principer för ett givet forskningsfält inom området yt- och kolloidkemi.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FKD3340 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Muntlig presentation av ämnesområdet
 • Skriftlig litteraturrapport (10-20 sidor med utförlig referenslista)
 • Diskussion med examinator eller annan expert
 • Litteraturstudie
 • Val av forskningsfält tillsammans med examinator

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förmåga att:

 • för kursens nivå visa tillräcklig förvärvad kunskap inom ett specifikt forskningsområde inom yt- och kolloidkemiområdet
 • presentera, både muntligt och skriftligt, forskningsområdet på ett sådant sätt att personer med kemisk kunskap kan förstå centrala koncept och områdets betydelse
 • reflektera över det valda vetenskapliga områdets betydelse för ett hållbart samhälle och/eller FN:s globala hållbarbetsmål

Kursupplägg

Omfattande litteraturstudie som ska utmynna i både skriftlig och muntlig redogörelse.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundkurs i ytkemi samt behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i yt- och kolloidkemi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Scientific publications.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • RAP1 - Skriftlig rapport, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 • Godkänd skriftlig rapport
 • Godkänd muntlig framställan

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Claesson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FKD3340

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Claesson, per.claesson@surfchem.kth.se

Övrig information

Kursens ges individuellt för varje doktorand.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Kemi