Hoppa till huvudinnehållet

FKD3390 Fysikaliska metoder i yt- och materialkarakterisering 3,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FKD3390 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Metoder och sonder som används i materialklassificering
 • Ytanalys
 • Ion Beam-metoder
 • Mikroskopi
 • Skanning sondmetoder
 • ElektronmikroskopiDiffraktionsmetoder
 • Optiska och spektroskopiska metoder
 • Polymerkaraktärisering

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förmåga att:

 • för kursens nivå visa tillräcklig förvärvad kunskap inom området yt och material karakterisering.
 • betrakta en eller fler av metoderna på djupet; antigen som exempel från egen forskning eller som  relevat studie i lteraturen.
 • presentera och muntligt motivera egna studien och kritiskt utvärdera egna och andras presenterade studier.
 • reflektera över hurutvalda yt och material karakteriserings metoderna kan kombineras eller utvecklas mot en specifik materialkarakteriseringsproblem med hänsyn till miljö-, mänskliga eller samhälleliga

Kursupplägg

Kursen genomförs antingen som en intensiv 1 veckas kurs med 4-6 timmars föreläsningar per dag, eller kan med fördel fördelas över flera veckor med lägre undervisningstakt.

Kursen ger en generell bild över de viktigaste och senaste metoderna som används vid karaktärisering av material. De tekniker som behandlas inkluderar fysiska och spektroskopiska metoder, och belyser dessa för användning för att definiera viktiga egenskaper för de atomära, material / kemiska och mesoskopiska / fysiska / morfologiska egenskaperna hos material.

Förutom hemuppgifter ska doktoranden skriva en rapport som sammanfattar användning av en viktig metod för materialkarakterisering, antingen från kursen eller som doktoranderna valt, inom forskningsfronten för materialkemi.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utskrifter från  Powerpoint-presentationer/ Powerpoint material provided, samt videos inspelat på KTH/and videos recorded atKTH

Rekommenderad litteratur / Recommended reading

Watts, John F. and Wostenholme, John; An Introduction to Surface Analysis by XPS and AES, 2003 (Wiley

Goodhew, Peter J., Humphreys, F. J. and Beanland, R.; Electron Microscopy and Analysis, 2001 (Taylor and Francis)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd seminarie- och inlämningsuppgift

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mark Rutland

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FKD3390

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mark Rutland, mark@kth.se, telnr: +46 8 7909914

Övrig information

Hela kursen är on-line.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Kemi