Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FLF3004 Läskurs i teknikvetenskapens lärande och kommunikation 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Målgrupp

För doktorander

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

Varaktighet

2024-01-16
2024-06-03

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 1

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60879

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Kontaktperson

Kristina Pashnikova (kpas@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FLF3004 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Litteratur inom fältet Teknikvetenskapens lärande och kommunikation.

Lärandemål

Kunna redogöra för, diskutera och analysera speciallitteratur genererad inom ett visst väl avgränsat problemområde inom fältet Teknikvetenskapens lärande och kommunikation.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beroende på angivet problemområde.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LIT1 - Litteraturstudie, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Muntlig eller skriftlig eller både och. Bestäms i samråd med kursdeltagare.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd på alla moment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kristina Pashnikova (kpas@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande