Hoppa till huvudinnehållet

FMF3039 Pålitliga cyberfysiska system - state of the art 1,5 hp

Kursen har det övergripande målet att ge möjligheter till fördjupade studier i aktuella ämnen inom det alltmer viktiga och växande området pålitliga cyberfysiska system.
Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FMF3039 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Avancerade cyberfysiska system (”CPS”), som integrerar fysiska och cyberkomponenter/teknologier (datorer och kommunikation), kännetecknas av ökande och nya förmågor (t.ex. som autonoma uppkopplade system), och har därmed kommit att användas i allt högre grad i samhället. Området utvecklas i snabb takt, vilket kräver sociotekniska överväganden och multidisciplinär kompetens, samt förnyade ansträngningar för att hålla reda aktuella forskningsrön. Denna kurs har till syfte att underlätta dedicerade studier om aktuella ämnen, skräddarsydda för specifika behov (av projekt, studenter, etc.) inom detta snabbt växande område. Specifika ämnen av intresse inkluderar pålitlighetsaspekter, systemarkitektur (för enskilda och samarbetande CPS), samt dator- och kommunikationsteknologier och plattformar.

Kursen är upplagd som interaktiva pass med hemarbeten/förberedelser däremellan.

Lärandemål

Kursen har det övergripande målet att ge möjligheter till fördjupade studier i aktuella ämnen inom det växande området av pålitliga cyberfysiska system.

Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

  • beskriva trender, egenskaper och utmaningar som påverkar utvecklingen och driftsättningen av cyberfysiska system (CPS) relaterade till deras livscykel. 
  • beskriva, karakterisera och kritiskt analysera det senaste inom utvalda CPS-ämnen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Masterexamen

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMF3039

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Maskinkonstruktion