Hoppa till huvudinnehållet

FMJ3384 Termodynamisk optimering av energisystem 5,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FMJ3384 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den exergi, termo ekonomiska och environomic analys är användbara metoder för att förstå förbättringspotential av ett komplext energisystem. Med dessa metoder kan målen för termodynamisk analys beaktas när man tar hänsyn till de begränsningar som följer av ekonomin och miljömässig hållbarhet.

Dessa verktyg kompletteras med förfaranden för matematisk optimering av systemen, med objektiva funktioner relaterade till termodynamisk, ekonomi och miljöskydd.

Syftet med kursen är att beskriva sådana metoder, och att tillämpa dem på de energisystem som utvecklats av varje student under doktorandstudierna.

Lärandemål

Kursen syftar till att beskriva de verktyg och förfaranden som är användbara för att utveckla:

 • exergi, termoekonomiska, environomic analys
 • termo ekonomiska och environomic optimering

av komplexa energisystem.

Under kursen ska varje student utveckla analysen och/eller optimering av ett energisystem av betydelse för forskarutbildning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Utveckla en exergi analys av ett komplext energisystem
 • Utveckla en termoekonomisk analys av ett komplext energisystemet (med kostnadsredovisning)
 • Utveckla en termoekonomisk optimering analys av ett komplext energisystem
 • Utveckla en environomic optimering analys av ett komplext energisystem

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till doktorandstudier.

 • Grunderna i termodynamik och värmeöverföring
 • Grunderna i ekonomin

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

De föreslagna läsmaterialen är:

 • Kursanteckningar från kursansvarig.
 • Bejan A., Tsatsaronis G., Moran M., Termisk design och optimering, Wiley Interscience, 1996
 • Vissa artiklar från internationella tidskrifter, föreslagna av kursansvarig
 • En serie videoinspelningar av några föreläsningar, inspelade av kursansvarig

Den senaste utgåvan av kurslitteraturen publiceras på kursens hemsida minst fyra veckor innan kursen startar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För betyg godkänt krävs följande:     

 • Deltagande i 75% av föreläsningarna     
 • Förberedelse av ett forskningsdokument i kursens ämne som är redo att skickas till en internationell vetenskaplig tidskrift (ISI Journal), inom en tidsfrist som diskuterats med kursansvarig.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Andrew Martin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMJ3384

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Energiteknik