Hoppa till huvudinnehållet

FMJ3410 Teori och vetenskapsmetodik för energiforskning 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FMJ3410 (HT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen introducerar grundläggande begrepp och förståelse av metodologiska och underliggande filosofiska problem som uppstår inom vetenskapen och inbjuder till reflektion kring forskningsfrågor inom studentens eget studieområde. Kursen fungerar som en vetenskaplig initiering för tillämpad forskning i särskilt energirelaterade ämnen. Kursen introducerar dessutom kritisk bedömning av metoder och resultat av forskning som kan hjälpa studenter att utvärdera och analysera forskningsmaterial och bevis.

Lärandemål

Syftet med kursen är att introducera teori och metoder för vetenskap till doktorander som befinner sig i tidigt skede av sin forskningskarriär och stödja dem vid utarbetandet av sina forskningsplaner och forskningshandlingar, samt stärka deras vetenskapliga forskningskunnande.
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna förstå, beskriva och jämföra grundläggande begrepp inom teori och metodik för vetenskap och relatera dem till energiforskningsproblem och eget forskningsämne
 • kunna identifiera och föreslå tillämpning av specifika metoder för att analysera energiproblem och forskningsämnen inom deras kompetensområde,
 • kunna kritiskt granska teorier och metoder som används i vetenskapliga artiklar och rapporter och deras relevans för forskning på olika tematiska områden av energi,
 • ha en tydlig förståelse för kraven på ett publicerbart forskningspapper i en högt rankad tidskrift,
 • kunna förstå och ta itu med hållbarhetsdimensioner vid utformning och utveckling av energiforskningsprojekt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studerande som är forskare på KTH och som är i de tidigare stadierna av sitt doktorandprogram (första året i andra året).

Masterexamen eller motsvarande från ett erkänt universitet inom områden inom vetenskap, teknik, energi eller relaterade områden. Dokumenterad färdighet i engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • The Art of Doing Science. © Sven Ove Hansson, Department of Philosophy and the History of Technology, KTH 2007.
 • On being a scientist - responsible conduct in research. National academy press. Washington, D.C. 1995.
 • Ranjit Kumar. Research methodology - steps by steps guide for beginners. Third Edition, 2011
 • Pär Blomkvist, Anette Hallin, 2015. Method for engineering students: Degree projects using the 4-phase Model.
 • Kreikemeyer and Schneider. 2010. How Do I Successfully Write a Master’s Thesis? A practical guide for peace- and conflict researchers and other social scientists
 • Hypotheses and Hypothesis Testing (Chapter 3)
 • Introduction to the practice of statistics, 5th ed., W.H. Freeman and Company, New York, 2006.
 • Resch et al 2008.   20% RES by 2020– a balanced scenario to meet Europe’s renewable energy target.
 • UNESCO 2007. Social development: from research to policy to action
 • Cherubini et al. 2009. Energy and greenhouse gas-based LCA of biofuel and bioenergy systems: Key issues, ranges and recommendations                            
 • Mainali and Silveira 2015. Using a sustainability index to assess energy technologies for rural electrification. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 41, 1351-1365.
 • Khatiwada and Silveira, 2009. Net energy balance of molasses based ethanol: The case of Nepal.
 • Chiu et al. 2013. Active free cooling optimization with thermal energy storage in Stockholm, Applied Energy, Volume 109, September 2013, Pages 523-529P

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarier, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM3 - Seminarier, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande i seminarierna och minst 60% av föreläsningarna krävs.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Viktoria Martin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMJ3410

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Några av de aktiviteter som planeras i denna kurs utförs samtidigt med MJ2475.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Energiteknik