Hoppa till huvudinnehållet

FSD3120 Strömningsakustik I 6,0 hp

An introduction to the classical theory of aeroacoustics based on Lighthills analogy and its applications.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSD3120 (HT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Matematiska verktyg. Strömningsmekanikens grundekvationer. Den klassiska vågekvationen och dess lösningar. Den inhomogena vågekvationen. Lighthills teori för aerodynamiskt ljud. Curles ekvation. Den konvektiva vågekvationen. Ljudutbredning i kanaler och rör. Ljud från rörliga källor (”Ffowcs Williams&Hawkings equation”). Strömningsdrivna självsvängare – Visslor. Tillämpningar med fokus på strömningsmaskiner samt farkoster.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Härleda klassisk vågekvationen och vara förtrogen med lösningarna med plan och sfärisk symmetri inklusive Greens funktioner.

 • Förklara och tillämpa en multipol-expansion och känna till karaktären för de enklaste punktkällorna (monopol, dipol, quadrupol).

 • Beskriva Lighthills akustiska analogi och dess begränsningar och kunna förklara de fysiskaliska mekanismer som genererar ljud i ett flöde.

 • Hur strömning och rörelse påverkar ljudutbredning och ljudgenerering och kunna förklara fenomen som Doppler-skift och Mach-kon.

 • Tillämpa Lighthills analogi för strömningsmaskiner och fordon och veta hur de olika källmekanismerna skalar med strömningshastighet.

 • Förklara hur en strömningsdriven självsvängande oscillator ("vissla") skapas och hur den kan elimineras.

 • Tillämpa 2-porteori för att analysera ljudutbredning i rör- och kanalsystem i synnerhet med tillämpning på ljuddämpare för fordon.

 • Experimentella metoder för att studera ljud i kanaler och för att karaktärisera ljuddämpare.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SD1120 Ljud och Vibrationer eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

SD1120 Ljud och Vibrationer eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium - An introduction to flow acoustics, Mats Åbom

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 4,0 hp, betygsskala: G
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: G
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig Tenta + Hemuppgifter + Projekt

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSD3120

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats E G Åbom (matsabom@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Farkost och flyg