Hoppa till huvudinnehållet

FSD3202 Fordonsteknik, litteraturkurs 6,0 hp

Kursen ger studenten grundläggande kunskap i fordonskomponenter och deras funktion samt modellering, validering och analys av fordonskomponenter. Dessutom fördjupad kunskap inom ett utvalt område inom fordonstekniken.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (6,0 hp)

Varaktighet

2022-01-18

2022-03-18

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 programstuderande

Anmälningskod

61353

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 programstuderande

Kontaktperson

Lars Drugge (larsd@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FSD3202 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Däck och däckskrafter. Drivlinekomponenter. Bromssystem. Hjulupphängningar. Styrinrättningar. Chassi och kaross.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • redogöra för vägfordons ingående komponenter och deras funktion.
 • förklara hur huvudkomponenter i driv-, fjädring- och bromssystem samverkar.
 • genomföra beräkningar av fordonsprestanda såsom start-, accelerations- och retardationsförlopp samt backtagningsförmåga.
 • genomföra beräkningar av bromskraftfördelning samt konstruera och analysera slirdiagram.
 • härleda ett däcks krafter och återställande moment med hjälp av borstmodellen.
 • genomfora beräkningar av fjädringsegenskaper for hjulupphängningskomponenter.
 • tillämpa erhållna kunskaper gallande analys av prestanda for vägfordon.
 • ha erhållit fördjupad kunskap inom ett utvalt område inom fordonstekniken.

Kursupplägg

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskap om vägfordons ingående komponenter och deras funktion samt modellering, validering och analys av fordonskomponenter.

Kursen introducerar studenten till grundläggande begrepp, teorier, övergripande idéer och samband relaterat till olika komponenter och deras funktion. Därefter utförs övningar för att utöva den inhämtade kunskapen.

Datorlaborationer genomförs där olika simuleringsvektyg används för att få en fördjupad insikt i området.

Inlämningsuppgifter definieras där inhämtade kunskaper tillämpas på konkreta och verklighetsnära problemställningar.

Studenten väljer ett specifikt område inom fordonstekniken och utför en litteraturstudie inom det området. Syftet är att sammanfatta den senaste forskningen inom det valda området. Detta redovisas genom en skriftlig rapport och muntlig presentation.

Slutligen ges en skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Doktorand antagen till doktorsprogrammet i Farkostteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen kommer att erbjudas for studenter vartannat år vid behov.

Utrustning

Ingen speciell utrustning behövs.

Kurslitteratur

Kompendium Fordonsteknik

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: G
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: G
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

INL1 (2hp) och TEN1 (4hp)

Övriga krav för slutbetyg

- Lämna in inlämningsuppgifter
- Genomföra en litteraturstudie inom utvalt område i fordonstekniken
- Genomföra datorlaborationer
- Klara tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSD3202

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lars Drugge (larsd@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Farkost och flyg