Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FSF3631 Klassisk analys och dess tillämpning i matematik 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FSF3631 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar funktional analys, geometrisk måtteori, ergodteori, sannolikhetsteoretiska teknik, harmonisk analys på grupper, Sobolev rum.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna:

  1. ha allmän kunskap inom olika områden inom analys och dess tillämpningar i andra grenar av matematiken.

  2. ha fördjupad kunskap i minst ett ämnesområde med tillämpningar, utanför deras egna forskningsområde.

  3. vara förtrogna med tekniska verktyg från de ämnen som ingår i kursen.

  4. ha en övergripande bild av ämnen som ingår i kursen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Deltagarna ska ha god kunskap i analys och algebra på masternivå, samt baskunskaper i sannolikhetsteori.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Robert Zimmer:  Functional analysis

Pertti Mattila: Geometry of sets and measures in Euclidean spaces.

Ergodic Theory: Peter Walters: An introduction to Ergodic theory

 Richard F. Bass: Probabilistic Techniques in Analysis

Katznelson: An introduction to Harmonic Analysis.

Folland: A course in abstract harmonic analysis

Bressan: Lecture Notes on Sobolev Spaces

R. Adams, J.F. Fournier: Sobolev Spaces

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

G

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av presentation av ett ämnesområde samt inlämningsuppgifter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända hemuppgifter och muntlig presentation med skriven rapport.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Danijela Damianovic (ddam@kth.se), Henrik Shah Gholian (henriksh@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Matematik