Hoppa till huvudinnehållet

FSF3631 Klassisk analys och dess tillämpning i matematik 7,5 hp

Klassisk matematisk analys har utvecklats till flera olika moderna grenar som i sin tur har lett till att lösa många intressanta resultat både teoretiska och tillämpade. Etablerade, så väl som ny teknik och verktyg inom analysen har i en harmonisk kombination lett till lösningen av flera tidigare olösta problem. Fundamentet hos den moderna matematiken, i allmänhet, och matematisk analys i synnerhet är de klassiska verktygen och teknologin.  Med denna kurs planerar vi att systematisk studera flera klassiska ämnesområden inom matematisk analys. Därför är kursen ämnat för alla doktorander och täcker flera ämnesområden inom matematisk analys. Kärnidén med kursen är att se hur verktyg och begrepp i analys kan tillämpas i olika inriktningar i matematiken. De valda ämnena kan variera från år till år beroende på kursansvarig. Ämnesområden ska innehålla flera huvudinriktningar inom analys med samtida tillämpningsområden. Kursen behandlar följande moment: funktionalanalys, geometrisk måtteori, ergodteori, sannolikhetsteoretiska teknik, harmonisk analys på grupper, Sobolev rum. I varje ämne förutom de grundläggande begreppens kommer vi att även fördjupa oss i några valda delar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FSF3631 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar funktional analys, geometrisk måtteori, ergodteori, sannolikhetsteoretiska teknik, harmonisk analys på grupper, Sobolev rum.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna:

  1. ha allmän kunskap inom olika områden inom analys och dess tillämpningar i andra grenar av matematiken.

  2. ha fördjupad kunskap i minst ett ämnesområde med tillämpningar, utanför deras egna forskningsområde.

  3. vara förtrogna med tekniska verktyg från de ämnen som ingår i kursen.

  4. ha en övergripande bild av ämnen som ingår i kursen.

Kursupplägg

Föreläsningar och presentationer, självstudier, hemuppgifter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Deltagarna ska ha god kunskap i analys och algebra på masternivå, samt baskunskaper i sannolikhetsteori.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Robert Zimmer:  Functional analysis

Pertti Mattila: Geometry of sets and measures in Euclidean spaces.

Ergodic Theory: Peter Walters: An introduction to Ergodic theory

 Richard F. Bass: Probabilistic Techniques in Analysis

Katznelson: An introduction to Harmonic Analysis.

Folland: A course in abstract harmonic analysis

Bressan: Lecture Notes on Sobolev Spaces

R. Adams, J.F. Fournier: Sobolev Spaces

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

G

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av presentation av ett ämnesområde samt inlämningsuppgifter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända hemuppgifter och muntlig presentation med skriven rapport.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSF3631

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Danijela Damianovic (ddam@kth.se), Henrik Shah Gholian (henriksh@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Matematik