Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FSF3674 Differentialgeometri 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-08-28 programstuderande

Anmälningskod

51369

Rubriker med innehåll från kursplan FSF3674 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Introduktion:

 • Mångfalder, semi-riemannska metriker, krökning, delmångfalder, kvadratiska hyperytor, geodeter, jämförelsesatser för positiv/negativ krökning.

Följt av ett urval av ämnena:

 • Krökning i allmänhet, holonomi, karakteristiska klasser.
 • Lorentziansk geometri, Hawking-Penrose singularitetssatser.
 • Liegrupper, homogena rum, symmetriska rum.
 • Morseteori, De Rham-kohomologi.
 • Elliptiska operatorer, spektralgeometri, indexteori.
 • Vektorfält, distributioner, folieringar, differentialsystem, Frobenius sats.
 • Allmän relativitetsteori.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten ha en tillräckligt bred och djup kunskap i differentialgeometri för att kunna börja läsa texter i ämnet på forskningsnivå, samt att kunna koppla och tillämpa metoder och resultat från differentialgeometri i andra områden av matematiken.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskaper för kursen är kunskaper i differentialgeometri (släta mångfalder, tensorer, differentialformer) motsvarande till exempel kursen SF2722 “Differentialgeometri” på avancerad nivå. Dessutom bör deltagarna ha läst kurser i algebra, analys och topologi på avancerad nivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

För introduktionen:

 • Barrett O'Neill, "Semi-Riemannian Geometry"

 • Christian Bär, föreläsningsantecktningar

För de andra ämnena:

 • Lämplig litteratur delas ut under kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Inlämningsuppgifter samt muntligt prov eller muntlig presentation.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter avklarade samt godkänt muntligt prov eller muntlig presentation.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Ringström (hansr@kth.se); Mattias Dahl (dahl@math.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Matematik