Hoppa till huvudinnehållet

FSF3961 Statistisk inferens 15,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FSF3961 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att studenterna ska lära sig fundamenten och viktiga begrepp inom statistisk inferens på generell nivå. Kursen omfattar både klassiska inferenstekniker, som hypotesprövning, punktskattningar, beslutsteori och konfidensintervall,  och Bayesianska tekniker. De fundamentala begreppen presenteras från både det klassiska frekventisktiska och det Bayesianska perspektivet. Studenterna kommer att öva sig genom att studera tillämpningar och lösa teoretiska problem relaterade till kursen.

Lärandemål

Efter avklarad kurs föväntas studenterna kunna

 • redogöra för den klassiska och Bayesianska paradigmen och jämföra dem
 • ha god förståelse för tillräckliga statistikor och relaterade begrepp
 • förklara fundamenten i statistik beslutsteori från både klassiskt och Bayesianskt perspektiv
 • redogöra för punktskattningar,  Cramér-Rao's undre gäns och  Rao-Blackwell's sats
 • redogöra för huvudresultaten och tillämpningar av hypotesprövning
 • visa genomgripande förståelse för beräkningsmetoder i statistik, som EM-algoritmen, Bootstrap, och MCMC
 • lösa problem relaterade till teorin och diskutera forskningsrelaterade frågeställningar

Kursupplägg

Kursen går i tvåveckors-cykler med en teoriföreläsning första veckan och hemtalspresentationer andra veckan.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minsta kravet är en kurs i statistik på grundnivå motsvarande SF1901 och en kurs på avancerad nivå i sannolikhetsteori motsvarande SF2940. Det rekommenderas att studenterna har klarat en doktorandkurs i sannolikhetsteori motsvarande SF3940 och har erfarenhet av undervisning i statistik. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursen baseras på följande böcker samt föreläsningsanteckningar:

 • Statistical Inference 2nd Ed., G. Casella and R. Berger, Duxbury, 2002.
 • Theory of Statistics, M. Schervish, Springer, 1995.
 • Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, D. Mackay, Cambridge University Press, 2003

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 7,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENM - Muntlig tentamen, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av en kombination av hemtal och muntlig tentamen.

Övriga krav för slutbetyg

Hemtal och muntlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSF3961

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henrik Hult (hult@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Matematik