Hoppa till huvudinnehållet

FSG3133 Ingenjörskap för ett hållbart samhälle 3,0 hp

The course will provide PhD-students a multi-disciplinary and sustainable perspective of the current challenges and give them tools to link science/research to innovation and technical solutions. The outcome should help PhD-students to relate their research (and career) with a need future technologies and actions toward a sustainable society.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSG3133 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar olika aspekter av hållbarhetsutmaningar som människan står inför. Kursen består av inspirationsföreläsningar som ges av KTH-forskre och externa, inbjudna föreläsare. Föreläsningarna belyser nya aspekter och olika perspektiv beträffande de samhälleliga utmaningarna och presenterar också synpunkter av olika aktörer. Den andra delen av kursen består av presentationer som förbereds av studenterna (i gruppem om 4-5). Varje grupp gör tre presentationer som fokuserar på (i) beskrivning av samhällsutmaning, (ii) presentation av teknisk lösning, (iii) identifiering av nödvändig forskning för ett hållbart samhälle.

Lärandemål

Det övergripande målet för kursen är att ge ett hållbart och multidisiplinärt perspektiv för förskarstuderande och ge inspiration genom att länka vetenskap med samhällsutmaningar. Studenterna får lära sig att identifiera relevanta data för att adressera samhällsutmaningar, få verktyg för analys och kvantifiera utmaningarna, metoder för att granska teknologiska brister, och att relatera innovationsbehov med forskning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Öppen för alla forskarstudernade registrerade på KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Open to all PhD-students registered at KTH.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PRO1 Projektarbete 3,0 hp (P, F)

Övriga krav för slutbetyg

Betyget godkänt ges till studenter som har (i) närvarat på alla inspirationsföreläsningarna, och (ii) som har deltagit på de tre gruppresentationerna (både som aktiv presentatör och i diskutionerna som följer på andra gruppers presentationer).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Christophe Duwig

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSG3133

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christophe Duwig

Övrig information

REQUIREMENTS: Presence at the seminars, contribution to 3 group presentations and engagement in discussions.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Mekanik