FSG3134 Avancerade metoder i strömningsmekanik 7,5 hp

Advanced Methods in Fluid Mechanics

Högt specialiserad kurs i strömningsmekanik som ges av namnkunniga experter (en eller flera) inom forskningsområden där KTH-forskare och doktorander är aktiva. Kursen består av två delar (olika sommarskolor).

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen fokuserar på avancerade problem inom strömningsmekanik. Externa föreläsare inbjudna av Linne FLOW Centre Forskarskola som introducerar state-of-the-art teorier och metoder.

Tidigare kurser/sommarskolor har handlat om reglerteknik, turbulenta gränsskikt, låg Mach-tal akustik, mikro- and komplexa vätskor.

Lärandemål *

Studenten skall lära sig ny kunskap i specialiserade ämnen inom strömningsmekanik direkt från världsberömda experter.
I slutprojektet skall studenten tillämpa den nya kunskapen för att lösa aktuella problem.

Kursupplägg

Föreläsningar ska ges under en vecka i normala fall, mellan 3 och 6 timmar per dag. Deltagande ska genomföra ett slutprojekt individuellt eller i par. Hela kursen består av två sådana korta skolor.

Den nya organisationen på KTH och VR-anslag direkt till forskarskolor har nu skapat möjligheten att ge flera sådana avancerade kurser/sommarskolor under en doktorands forskarutbildning. Därför fanns behovet att inrätta en formell forskarutbildningskurs. Studenterna kan då inkludera den inrättade kursen i sin examen tillsammans med de övriga forskarutbildningskurserna som ges regelbundet på KTH.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Deltagare skall vara antagen till ett doktorsprogram relaterat till strömningsmekanik och ha gått en kurs i grundläggande strömningsmekanik, t.ex. SG2214 eller SG2225 på KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Deltagare skall vara antagen till ett doktorsprogram relaterat till strömningsmekanik och ha gått en kurs i grundläggande strömningsmekanik, t.ex. SG2214 eller SG2225 på KTH.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Externa föreläsare förbereder anteckningar, kompendium och alla relevanta publikationer

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • PRO1 - Projektarbete, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektarbete, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Examinationen består av ett projekt som skall genomföras under handledning av föreläsare. Studenterna skall lämna in en rapport om projektarbetet till examinator/FLOW studierektor som ska rätta detta och registrera kursen. Två projekt skall genomföras inom ramen för 7,5 ECTS. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Luca Brandt

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSG3134

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Luca Brandt

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Den nya organisationen på KTH och VR-anslag direkt till forskarskolor har nu skapat möjligheten att ge flera sådana avancerade kurser under en forskarutbildning. Därför fanns behovet att inrätta denna kurs. Studenterna kan då använda den nya kursen i sin examen tillsammans med de andra forskarutbildningskurserna som ges regelbundet på KTH.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Mekanik