FSG3135 Mikroströmningar 4,5 hp

Micro Fluid Flows

Syftet med kursen är att introducera konsept och metoder som är relevanta för att förstå strömning i vätskor och dess betydelse för blandning och kemiska reaktioner i geometrier av mikroskopiska dimensioner. Fokus är på mikroströmningar relevanta för kemisk syntes och analys, såväl som för mikrosystemteknologi.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Exempel på processer och tillämpingar, kemisk syntes och analys. Hydrodynamik för låga Reynoldska tal och dess reversibilitet. Kaotisk blandning, Liapunovexponenter, Poincare diagram. Ytspänning, termokapillär konvektion, vätning. Elektrokinetik. Icke-kontinuumeffekter. Apparater med mikroströmning.

Lärandemål *

Syftet med kursen är att introducera konsept och metoder som är relevanta för att förstå strömning i vätskor och dess betydelse för blandning och kemiska reaktioner i geometrier av mikroskopiska dimensioner. Fokus är på mikroströmningar relevanta för kemisk syntes och analys, såväl som för mikrosystemteknologi.

Kursupplägg

6 föreläsningar.

Vanligtvis ett projekt/seminarium per grupp (med 2 studenter).

Varje projekt tilldelas två "opponenter" som läser samma material och förbereder frågor.

En kort muntlig tentamen.

Kursen ges under den senare delen av vårterminen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Förkunskaper är generella kurser i matematik, grundläggande fysik etc. Kursen borde vara intressant for forskarstuderande och sistaårselever på masterprogram inom strömningsmekanik, kemi, bioteknik, mikrosystemteknik etc, så särskild omsorg läggs på att göra innehållet tillgängligt för studenter med varierande bakgrunder.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Egna föreläsningsanteckningar och kopior av vetenskapliga artiklar. Föreläsningarna täcker valda delar i följande böcker:

Micro Flows, G.E. Karniadakis, A. Beskok, Springer

Physicochemical Hydrodynamics, R.F. Probstein, Wiley

The kinematics of Mixing, J.M. Ottino, Cambridge Univ. Press

Elementary Fluid Dynamics, D.J. Acheson, Oxford, University Press

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • PRO1 - Projectarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Muntlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PRO1 Projektarbete 3,0 hp (P, F)

TEN1 Muntlig tentamen 1,5 hp (P, F)

Övriga krav för slutbetyg *

PROJ Vanligtvis ett projekt/seminarium per grupp (med 2 studenter).

Varje projekt tilldelas två "opponenter" som läser samma material och förbereder frågor.

TEN En kort muntlig tentamen. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Luca Brandt

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSG3135

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Luca Brandt

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Mekanik