Hoppa till huvudinnehållet

FSH3313 Kvantmångkroppsfysik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FSH3313 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Lokal densitetapproximation

Den allmänna variationsprincipen

Hartree-Fock-metoden

Parkorrelation och BCS-modellen

Nukleär interaktion och nukleär suprafluiditet

Hartree-Fock-Bogoliubovteori

Richardsonmodellen

Tamm-Dancoff och Random-fasapproximationer

Kollektiv rörelse för atomkärnor

Lärandemål

Det huvudsakliga syftet med kursen är att förstå de grundläggande begreppen i mångkroppsfysik och funktionalteori för energitäthet. Vid avslutad kurs ska studenterna vara bekanta med begreppet andrakvantisering, lösa Hartree-Fock- och BCS-ekvationerna för supraledning. De bör kunna beskriva avancerade metoder för att behandla parkorrelation, inklusive den generaliserade senioritetsmodellen, Richardsonmodellen samt Hartree-Fock-Bogoliubovstrategi. De ska kunna tillämpa parmodeller för att analysera egenskaperna hos komplexa kvantsystem inklusive atomkärnan. Kursen syftar också till att förstå och använda numeriska metoder i ämnet. För att uppnå detta kommer studenterna att förses med både grundläggande och avancerade numeriska verktyg för att lösa komplicerade mångkroppsproblem. De förväntas kunna använda ett eller flera av dessa verktyg och förstå resultaten. Studenterna förväntas också skriva sina egna koder för att lösa komplexa system på ett enkelt sätt och skriva vetenskapliga rapporter korrekt.

Kursupplägg

Föreläsningsanteckningar kommer att distribueras och eleverna förväntas studera de mesta själva. Diskussioner och föreläsningar kommer att arrangeras tillsammans med eleverna.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning i Fysik, Biologisk Fysik eller närliggande områden.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

P. Ring and P. Schuck, Nuclear Many body problem, (Springer, Berlin) 1980 (Chap. 5-8).

D. Rowe and JL Wood, Fundamentals of Nuclear Models: Foundational Model and own material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att få godkänt på kursen ska studenten ge 1-2 öppna seminarier i ämnet och skriva en rapport. I båda fallen ska deltagarna visa att de har fått god förståelse av ämnet och kunna tillämpa sina kunskaper för att practial problem och svara på frågor och kommentarer från läraren och andra elever på ett korrekt sätt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Chong Qi

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSH3313

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Chong Qi

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik