Hoppa till huvudinnehållet

FSH3773 Kärnkraftsäkerhet 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FSH3773 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar både grundläggande säkerhetsdesign och metoder för säkerhetsanalys av kärnkraftverk, med tonvikt på lättvattenreaktorer. Områden innefattar bland annat

 • Säkerhetskarakterisering och säkerhetsfunktioner vid kärnkraftverk
 • Principer och kriterier för reaktorsäkerhet
 • Designbaserade och bortom designbaserade händelser
 • Olycksfenomen, inklusive svåra haverier
 • Säkerhetssystem, inneslutnings prestanda
 • Deterministiska säkerhetsanalyser (grundläggande element)
 • Olycksmodellering och simuleringskoder
 • Sannolikhetsbaserad säkerhetsanalys (grundläggande element)
 • Analys av transienter under drift, olyckor samt vid allvarliga olyckor.
 • Nöddriftsförfarande (Emergency operation procedure) och hantering vid olyckor (Accident managment)
 • Säkerhetsfrågor och säkerhetsrelaterat beslutsfattande
 • Erfarenheter av drift, lagar och säkerhetskultur

Lärandemål

Kärnkraftssäkerhet (NPS - Nuclear Power Safety) är avgörande för både ekonomisk utveckling och allmänhetens acceptans av kärnkraften. Den ultimata uppdraget för NPS är att säkerställa att utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnkraftverk och dess effekter på kraftverkets personal, folkhälsa och miljö blir så låg som rimligen går att åstadkomma. Det tekniska innehållet i NPS behandlar både sannolikheten för och konsekvenserna av sådana radioaktiva utsläpp från anläggningen under normaldrift, oväntade händelser och haverier, inklusive hypotetiska haverier. NPS Kursen syftar till att ge studenterna grunderna de behöver för att kunna ta itu med frågorna: Vilka händelser och haverier är möjliga? Hur uppstår de? Hur ofta inträffar dessa? Och vilka är konsekvenserna av dessa?

Efter kursen skall studenten ha grundläggande kunskaper om principer, problem och verktyg i kärnkraftssäkerhet. Detta mål kan uppnås om du visar att du kan:

 1. Definiera säkerhetskrav och förklara hur de uppnås i design, konstruktion och drift av ett kärnkraftverk;
 2. Identifiera viktiga milstolpar i progressionen vid olycksscenarier (från designbaserade olyckor till svår haverier (härdsmälta) och relatera dem till respektive förebyggande och begränsande åtgärder;
 3. Utför en omfattnings-bedömning av en hotbild mot en anläggnings skyddsbarriär med hjälp av modern kunskap och metoder inom säkerhetsanalys.

Kursupplägg

Kursen omfattar 32 timmar i klassrummet (24 timmar föreläsning och 8 timmars seminarium) samt 130 timmars eget arbete (~ 70 timmar för kurslitteratur, ~ 60 timmar med inlämningsuppgifter).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning i Fysik, Biologisk Fysik eller närliggande områden.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 1. Föreläsningsmaterial med kompletterande kursanteckningar.
 2. B. Pershagen, Light Water Reactor Safety, Pergamon Press, 1989
 3. Scientific papers and technical reports on selected topics of plant safety.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

TEN1 - Tentamen 1, 2,0 hp, betygsskala: P, F

TEN2 - Tentamen 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Övriga krav för slutbetyg

Projekt, 3,0 hp

Tentamen 1, 2,0 hp

Tentamen 2, 1,0 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Weimin Ma

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSH3773

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Weimin Ma (weimin@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik