FSK3340 Fourieroptik 6,0 hp

Fourier Optics

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Analys av tvådimensionella signaler och system
 • Grunderna för skalar diffraktionsteori
 • Fresnel och Fraunhofer diffraktion
 • Frekvensanalys av optiska bildsystem
 • Numeriska metoder för vågfältsutbredning

Lärandemål *

Det övergripande målet med kursen är att du ska kunna analysera optiska problem med hjälp av approximationer gjort i Fourieroptik.
Detta betyder att du ska kunna:

 • Beskriv den matematiska egenskaper av den tvådimensionella Fouriertransformen och förklara deras relevans för analys av linjära optiska system
 • Förklara grunderna av skalar diffraktionsteori
 • Analysera olika lösningsmetoder för Helmholtz ekvationen
 • Tillämpa Fresnel och Fraunhofer approximationer för att beräkna diffraktionsmönster av optiska komponenter
 • Reflektera över de fysiska konsekvenserna av diffraktion och deras påverkan på upplösningen i optiska bildsystem
 • Utveckla och implementera algoritmer för numerisk vågfältsutbredning

Kursupplägg

5 träffar, 5 datorlabbar

Undervisningsspråk: Engelska

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen som forskarstuderande inom Fysik, Biologisk fysik, eller närliggande ämnesområden.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskap om fysiken av elektromagnetisk strålning (SK1120 Vågrörelselära, 6 hp eller motsvarande) och i grundläggande matematik (vektoranalys, integraler, differentialekvationer) är mycket viktigt. Kunskaper i optik (SK2300 Optisk fysik, 6 hp eller motsvarande) är en fördel, men inte obligatoriskt. Grundläggande kunskaper i programmering i MATLAB rekommenderas starkt, men kan eventuellt förvärvas under kursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Joseph W. Goodman, Introduction to Fourier Optics, Third edition (2005), Roberts and Company publishers.


En av de bästa böckerna inom optisk fysik, lämpad för egna studier och som referens.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • PRO1 - Projektarbete, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PRO1 – Projektredovisning, 6,0 hp, betyg: P/F

Övriga krav för slutbetyg *

För godkänt på kursen måste du utföra en projektuppgift (simulering av ett optiskt system baserad på Fourieroptik) och redovisa den i ett seminarium.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sergei Popov

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3340

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sergei Popov

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik