FSK3372 Visuell psykofysik 7,5 hp

Visual Psychophysics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande principer för psykofysiska mätningar, psykometrisk funktion, psykofysiska metoder, val och kontroll av stimulus, detektion och upplösning. Mätning av tröskelvärde för kontrast och adaptation till olika ljusnivåer. Mätning av synskärpa och kontrastkänslighet. Tidsberoende effekter på synfunktionen. Våglängdsberoende effekter på synfunktionen, färgseende, färgsystem. Synfunktionens utveckling och förändring med ålder.Utformning och generering av visuella psykofysiska tester med Matlab® och WinVis, Psychophysical toolbox eller motsvarande program.

Lärandemål *

Kursens övergripande mål är att ge studenten förståelse för psykofysikens grunder och hur dessa kan tillämpas på mätningar av synfunktion.

Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  • Diskutera fördelarna med olika typer av psykofysiska metoder
  • Självständigt planera och utforma psykofysisk mätning för en vald synfunktion
  • Utvärdera psykofysiska synmätningar beskrivna i forskningsartiklar
  • Sätta upp och genomföra visuella psykofysiska tester med Matlab® och WinVis, Psychophysical toolbox eller motsvarande program.

Kursupplägg

Studenterna läser kurslitteraturen och förbereder redovisningen och programmeringsuppgifter individuellt. Alla studenter samt examinatorn närvarar vid de muntliga redovisningarna.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen som doktorand. Rekommenderade förkunskaper: Visuell Optik och /eller Ögats optik, samt grunderna i MatLab programmering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

T. T. Norton, D. A. Corliss and J. E. Bailey, The Psychophysical Measurement of Visual Function, Butterworth-Heinemann, 2002.


Deltagarna kan även lägga till annan relevant kurslitteratur t.ex. Ehrenstein kap 43 "Psychophysical Methods" och hjälpmanualer/publikationer om WinVis eller Psychophysical toolbox.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Muntlig redovisning av kurslitteraturen samt lösning av programmeringsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Linda Lundström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3372

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Linda Lundström (linda.lundstrom@biox.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik