Hoppa till huvudinnehållet

FSK3403 Fotonik 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSK3403 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen täcker de fysikaliska principerna bakom grundläggande fotoniska komponenter såsom lasrar, modulatorer, optiska fibrer och detektorer, vilka skapar, transmitterar, manipulerar eller detekterar ljus.
Mer specifikt täcker kursen följande ämnen:

 • Elektromagnetisk optik
 • Optisk strålpropagation
 • Vågledare
 • Kopplad modteori
 • Optik i periodiska strukturer
 • Optiska resonatorer
 • Akusto-optik
 • Elektro-optik
 • Ickelinjär optik
 • Ultrasnabb optik
 • Skapande och detektering av ljus

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • förklara de fysikaliska principena för hur ljus skapas, transmitteras, manipuleras och detekteras i optiska komponenter.
 • välja, tillämpa och härleda lämpliga modeller för att förutsäga och analysera responsen hos grundläggande optiska komponenter
 • genomföra experimentellt arbete med inriktning mot fotonik
 • analysera och presentera data från mätningar samt från simuleringar
 • kritiskt analysera och lösa praktiska och teoretiska problem inom fotoniken med hjälp av relevant litteratur
 • ge en översikt om senaste utvecklingar inom fotoniken och fördjupa sig i olika aspekter av forskning och tillämpningar av särskilt relevans för sitt forskningsområde.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Inskriven som forskarstuderande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 2 hp), samt godkända inlämningsuppgifter (INL1; 2 hp), seminariuer (SEM1; 2hp) och laborationer (LABl; 1,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Katia Gallo

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3403

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Katia Gallo (gallo@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik