Hoppa till huvudinnehållet

FSK3404 Laserfysik 7,5 hp

Kursen kommer att ge förståelse för de huvudsakliga principerna bakom laseroperation med översikt över moderna typer av lasrar och kommer att ge tillräcklig teoretisk och även praktisk kunskap för att designa och bygga faktiska lasrar. Under föreläsningar läggs stor vikt vid olika tillämpningar av laserteknologi. Studenter kommer att kunna tillämpa sina kunskaper i elektromagnetiska vågor och kvantmekanikför att se hur dessa kunskaper leder till lasertekniska lösningar för den moderna världens problem.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSK3404 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande kvantmekanisk beskrivning av optiska förstärkningsmedier, inklusive atomer, molekyler och fast tillståndsmaterial.
 • Grundläggande egenskaper hos lasrar och fotonförstärkare.
 • Fysiska principer för laserverkan.
 • Viktigaste komponenter i laseruppbygnad.
 • Översikt över de viktigaste lasertyperna och applikationerna.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • Tillämpa fysiska principer för att förklara hur ljusförstärkning och laserverkan uppstår i olika materialsystem.
 • Tillämpa lasertekniska principer för att designa och analysera laserparametrar i samband med en viss applikation.
 • Skaffa, analysera och presentera experimentell data, inom ramen av labb praxis, och att uppfylla laboratoriesäkerhetskraven och reglerna för uppförande i en given labbmiljö.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Valdas Pasiskevicius

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3404

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Valdas Pasiskevicius (vp@laserphysics.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik