Hoppa till huvudinnehållet

FSK3517 Simulering av cell fysik med virtualcell 4,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSK3517 (HT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att använda simulerings och modelleringsmiljön Virtual Cell. Virtual Cell är ett NIH initierat verktyg för modellering och analys i cell biologi utvecklat vid National Resource center for Cell Analysis and Modeling vid Univ. of Connecticut

Lärandemål

Målet med kursen är att studenten skall kunna använda Virtual Cell för att förklara och belysa komplexa samband mellan olika reglersystem i en cell. Vidare skall studenten kunna analysera och prediktera hur en förändring av reglersystemet kommer att påverka cellens respons och designa försök med levande celler för att pröva prediktionen.

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i två moment. Dels inlärning av verktyget med hjälp av exempel från FRAP analys, calcium diffusion samt membran potential, dels arbete med egen modell.

Ett grundkrav är att den egna modellen skall baseras på experimentella data insamlade i pågående forskningsprojektet där Virtual Cell är ett lämpligt verktyg för analys.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten bör vara antagen forskarstuderande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Artiklar samt online material från NRCCAM

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

G

Examination

  • RAP1 - Rapport, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

SEM1) Seminarie, 2,0 hp, betygsskala: P/F;

RAP1) Rapport, 2,0 hp, betygsskala: P/F;

Övriga krav för slutbetyg

Seminarium och skriftlig rapport

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hjalmar Brismar

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hjalmar Brismar, brismar@kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik