Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FSK3527 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ges som en serie föreläsningar och seminarier där ämnen som immunologi, flödescytometrisk teori samt monoklonala antikroppar konjugerade till fluoroforer diskuteras. Studenterna förväntas ta en aktiv roll i dessa diskussioner. En stor del av undervisningen kommer utgöras av obligatoriska praktiska moment som genomförs i flödescytometrilabbet på Biofysik, Scilifelab.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha god teoretisk kunskap om fluoroforer och flödescytometri
  • kunna designa experiment för fenotypbestämning av celler med flödescytometri
  • ha praktisk kunskap och kunna utföra enklare analyser av flödescytometridata
  • kunna designa enklare flerfärgspaneler

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning på KTH eller annat universitet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen har ingen tentamen utan bygger på aktivt delatgande i seminarier, inlämningsuppgifter och praktiskt arbete. 

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande på föreläsningar, seminarier och praktiska moment samt godkänd inlämningsuppgift 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Önfelt

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3527

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik