Hoppa till huvudinnehållet

FSK3910 Kolloider och kollodiala principer för industriella tillämpningar 7,5 hp

Kolloidkemi är den äldsta gren av kemi som föregår ännu alkemi. Michael Faradays erkännande av rubinguldkolloider för 150 år sedan angav födelsen av modern nanoteknik. Förutom att vara en byggsten för nanoteknik är kolloidvetenskap ett ämne av oerhört stor betydelse och har konsekvenser för både var vardag och många industrisektorer, från färger och material till medicin och bioteknik. En sådan kurs kommer att vara värdefull för materialforskare, kemister, kemitekniker, biologer och livsmedelsforskare.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-03-21 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P4 (7,5 hp)

Varaktighet

2022-03-21

2022-06-07

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

AlbaNova

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-03-21 programstuderande

Anmälningskod

60914

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-03-21 programstuderande

Kontaktperson

Fei Ye

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FSK3910 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens tema handlar om fenomenegenskaperna hos kolloidala system och teorier och tekniker som används för att studera dessa egenskaper. Kolloider finns överallt där vi ser och har i grunden påverkat våra liv, med ett brett utbud av applikationer från mat, läkemedel, sjukvård, kosmetika, bläck, jordbrukskemikalier till optisk display, sensing, förnybar energi med mera. Det ar både ett mång- och tvärvetenskapligt ämne och det är inte bra att undervisas på ett icke-sammanhängande satt som en del av en allmän fysikalisk kemikurs. Därför syftar kursen till att täcka grundläggande vetenskap, viktiga fysiska regler och nyckelfaktorer som styr kolloidala system, vilket kommer att hjälpa till att förklara materialens egenskaper och skapa / förbättra respektive applikationer. 

Kursens huvudinnehåII kan delas in i tre delar: 

 • Nyckelfenomen, egenskaper och grundläggande lagar för kolloider, inklusive krafter i transportfenomen, optisk, kinetik, hydrodynamisk, elektrokinetik, reologiska egenskaper och stabilitet, egenskaper hos ytor och gränssnitt i kolloidala system.
 • Karakteriseringsmetoder och instrumentering, såsom spektrofotometrar och elektronmikroskopi.
 • Kolloidala system och viktiga komponenter, såsom emulsion, kolloidala nanopartiklar, surfaktant, makromolekyler och hydrogeler.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • Förstå definition och exempel på kolloidala system i natur och industri.
 • Förstå fenomen, fysikaliska och kemiska egenskaper hos kolloidala system som fanns i naturen, konsumentprodukter och industrisektorer.
 • Visa förståelse för viktiga faktorer i kolloidalt system.
 • Förstå de grundläggande ekvationerna och nyckelegenskaperna hos kolloidala system.
 • Uppskatta och berakna fysiska parametrar for kolloidalt system.

Färdighet och förmåga

 • Känna till metoder och instrument för karakterisering av kolloidala system.
 • Få kunskap och mekanism för mätmetoder
 • Visa förmåga att förklara varför och hur kolloidal och ytkemi styr i vissa scenarier.
 • Tillämpa kolloidala principer for problemlösning inom relaterade forskningsområden.
 • Utveckla konstruktivt tänkande och föreslå lämpliga strategier för förbättrad användning av kolloidala system i nuvarande och framtida teknologier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen ar oppen for doktorander antagna till doktorandutbildning vid KTH och doktorander från andra universitet. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • ANN1 - Quiz och presentation, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3910

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fei Ye

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik