HE1015 Robotik 7,5 hp

Robotics

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • utvecklingstrender
 • användningsområden
 • robotuppbyggnad
 • drivsystem
 • inbyggda och externa sensorer
 • applikationsverktyg
 • programmering
 • säkerhet
 • projektering

Lärandemål *

Kursen skall ge goda kunskaper om robotsystems uppbyggnad, funktion, programmering och användningssätt.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • förklara konstruktionen av robotsystem
 • beskriva robotars möjligheter och begränsningar
 • redogöra för och tillämpa säkerhetskraven vid robotanvändning i praktiken
 • behärska grunderna i robotprogrammering vilket innebär att kunna
  - redogöra för de vanligaste robotprogrammeringsspråken på marknaden
  - förklara innebörden av de olika programmeringsparadigmerna, ”on-line”, ”off-line” samt ”play-back”
  - strukturera ett felsäkert och underhållsbart robotprogram
  - tillämpa något av de vanligaste språken, t ex RAPID
  - skapa robotprogram både från ”on-line” och ”off-line” miljöer
 • använda och utnyttja simuleringshjälpmedel för robotsystem
 • beskriva de nödvändiga stegen vid projektering
 • beskriva sensorsystem och verktyg som robotar är utrustade med

Kursupplägg

 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • inlämningsuppgift

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

ML1300 Programmering grundkurs eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bolmsjö, Gunnar: Industriell robotteknik, 2006, ISBN: 9144008481

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INLA - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABA - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

 • Godkänd skriftlig tentamen, betygsskala A-F
 • Godkända laborationer, betygsskalan P/F.
 • Godkänd inlämningsuppgift, betygskala A-F

Slutbetyg baseras på godkänt skriftlig tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars Johansson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1015

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde *

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Arbetsformerna är föreläsningar, obligatoriska laborationer och självstudier.

Tidigare kursnummer 6S3666