Hoppa till huvudinnehållet

HE1026 Digitalteknik 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HE1026 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Talsystem och koder
Binär aritmetik
Boolesk algebra
Logiska operatorer och elektroniska grindar
Fundamentala kombinatoriska och sekvenskretsar.
Kombinatoriska nät
Sekventiella nät
Det hårdvarubeskrivande språket VHDL
Programmerbara kretsar
Minneskretsar och minnessystem
AD/DA-omvandling

Lärandemål

Kursen skall ge goda kunskaper om fundamentala digitala byggblock och sytematiska metoder för analys och konstruktion av digitala system samt ge grundläggande kunskaper om hur digitala byggblock beskrivs i ett hårdvarubeskrivande språk.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • göra omvandlingar mellan olika talsystem och beskriva några olika koder.
 • hämta och tolka information från datablad och andra informationskällor och förklara funktionen hos grundläggande digitala kombinatoriska kretsar och sekvenskretsar.
 • analysera och konstruera såväl kombinatoriska som sekventiella nät.
 • beskriva digitala komponenters beteende med hjälp av ett hårdvarubeskrivande språk.
 • med hjälp av datorverktyg simulera beskrivningen av ett digitalt system och realisera detsamma i olika typer av programmerbara kretsar.
 • göra uppkopplingar, test och felsökning av digitala nät.
 • redogöra för funktion, egenskaper och uppbyggnad av minneskretsar och minnessystem.
 • beskriva uppbyggnad och funktion hos olika typer av programmerbara logikkretsar.
 • redogöra för grundläggande principer för AD/DA-omvandling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till högskoleingenjörsutbildning på KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Digitalteknik, Per Carlsson & Staffan Johansson, ISBN 9789144093727
Laborationsanvisningar och övrigt kurmaterial tillhandahålles via kursens Canvas-aktivitet

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Nilsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1026

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Nilsson (mats.nilsson@sth.kth.se)