Inför kursvalHL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hpAdministrera Om kursen

Syftet är att ge studenten kunskap om fysiologiska svar och medicinska begränsningar då människan exponeras för givna, påfrestande omgivningsbetingelser, nämligen: förhöjd tyngd- (G) kraft respektive tyngdlöshet, förhöjt respektive sänkt omgivningstryck samt heta respektive kalla omgivningar. Kursen kommer även att belysa hur människor utnyttjar tekniska hjälpmedel och/eller beteendemässiga strategier för att kunna uthärda dylika omgivningar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen kommer huvudsakligen att baseras på föreläsningar. Föreläsningarna kommer att innefatta fysiologiska svar, begränsningar och motåtgärder under exponering för höga G-krafter, tyngdlöshet, förhöjt och sänkt omgivningstryck samt heta respektive kalla klimat.

Kursen kommer även att innefatta demonstrationer av humancentrifug, över- och undertryckskammare samt fysiologiska svar vid lokal köldprovokation.

Utöver detta kommer kursdeltagarna att delta i seminarier rörande temperaturfysiologi, höghöjdsfysiologi, dykeri- och hyperbarfysiologi samt accelerations- och gravitationsfysiologi.

Lärandemål *

Syftet är att ge studenten kunskap om fysiologiska svar och medicinska begränsningar då människan exponeras för givna, påfrestande omgivningsbetingelser, nämligen: förhöjd tyngd- (G) kraft respektive tyngdlöshet, förhöjt respektive sänkt omgivningstryck samt heta respektive kalla omgivningar. Kursen kommer även att belysa hur människor utnyttjar tekniska hjälpmedel och/eller beteendemässiga strategier för att kunna uthärda dylika omgivningar. Vid fullgjord kurs förväntas studenten ha kunskap om:

• Fysiologiska svar och medicinska problem i samband med exponering för kalla klimat.

• Åtgärder för att motverka lokal kylskada och hypotermi.

• Fysiologiska svar och medicinska problem i samband med exponering för heta klimat.

• Åtgärder för att motverka värmeutmattning och värmeslag.

• Fysiologiska svar och medicinska problem i samband med exponering för höga G-krafter.

• Utrustning, åtgärder och uppträdande för att motverka oönskade effekter av höga G-krafter.

• Fysiologiska svar och medicinska problem under och efter exponering för tyngdlöshet.

• Åtgärder för att motverka oönskade fysiologiska effekter av tyngdlöshet.

• Fysiologiska svar och medicinska problem vid immersion samt under exponering för höga omgivningstryck.

• Åtgärder för att förhindra barotrauma och dekompressionssjukdom.

• Fysiologiska svar och medicinska problem i undervattensfarkoster.

• Överlevnadssystem i ubåtar och tekniker för evakuering från sjunken ubåt.

• Fysiologiska svar och medicinska problem vid vistelse på hög höjd.

• Åtgärder för att motverka akut syrebrist och bergssjuka, samt för att framkalla höghöjdsacklimatisering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

120 högskolepoäng inom teknik, naturvetenskap, medicin/hälsovetenskap, idrott inklusive grundläggande kunskaper inom anatomi/fysiologi, (verifieras genom bekräftat godkännande av aktuella kurser; t ex HL1201 - Medicin och medicinsk, HL1007 - Medicinsk teknik, grundkurs, HL2017 - Avancerad fysiologi, mindre kurs, HL2018 - Avancerad fysiologi, FSK3530 - Introduktion till biomedicin samt Engelska B).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyg enligt betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ola Eiken

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL2040

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde *

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Michail Keramidas mker@kth.se