HM1026 Logistik 7,5 hp

Logistics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursmålet är att ge studenterna ökad insikt om flödeseffektivitet av varor, tjänster, information och kapital för ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt i företaget.

Studenten ska efter avslutad kurs:

 • kunna redogöra för termer inom ämnesområdet, uppbyggnaden av ett företags logistiksystem, ekonomisk orderkvantitet samt kundorderprocessen
 • kunna analysera det operativa logistikarbete som bedrivs inom olika enheter i produktflödet
 • kunna värdera styrningen av logistikaktiviteter
 • kunna analysera hur utformningen av logistiksystemet påverkar ett företags ekonomiska resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen beskriver den nya synen på logistik som utvecklats som en följd av ökad konkurrens, globalisering, stigande kapitalkostnader samt framväxten av den nya informationsteknologin. Med hjälp av övningsuppgifter görs fördjupningar inom lagerstyrning, inköp samt distribution.

Undervisningen består av integrerade föreläsningar och seminarier samt olika former av övningar.

Behörighet

HU1900, Ekonomi och organisation och minst 75hp inom programmet.

Litteratur

Oskarsson, Björn. et al.: Modern Logistik, Liber 2006

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen och godkända övningar.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Kontaktperson

Göran Grape, grape.ab@telia.com

Examinator

Charlotta Torke <ecmtorke@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.