Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HM1026 (VT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen beskriver den nya synen på logistik som utvecklats som en följd av ökad konkurrens, globalisering, stigande kapitalkostnader samt framväxten av den nya informationsteknologin. Med hjälp av övningsuppgifter görs fördjupningar inom lagerstyrning, inköp samt distribution.

Undervisningen består av integrerade föreläsningar och seminarier samt olika former av övningar.

Lärandemål

Kursmålet är att ge studenterna ökad insikt om flödeseffektivitet av varor, tjänster, information och kapital för ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt i företaget.

Studenten ska efter avslutad kurs:

  • kunna redogöra för termer inom ämnesområdet, uppbyggnaden av ett företags logistiksystem, ekonomisk orderkvantitet samt kundorderprocessen
  • kunna analysera det operativa logistikarbete som bedrivs inom olika enheter i produktflödet
  • kunna värdera styrningen av logistikaktiviteter
  • kunna analysera hur utformningen av logistiksystemet påverkar ett företags ekonomiska resultat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

HU1900, Ekonomi och organisation och minst 75hp inom programmet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Oskarsson, Björn. et al.: Modern Logistik, Liber 2006

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen och godkända övningar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jannicke Baalsrud Hauge

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HM1026

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd