HS1005 Fältmätningsteknik med matematisk statistik 7,5 hp

Surveying and Mathematical Statistics

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Referenssystem i plan och höjd
Polär utsättning
Polär- och ortogonal inmätning
Fri station
Polygontåg
Avvägning och trigonometrisk höjdmätning
GPS
Felteori
Koordinattransformation

 • Studiebesök
 • Täktverksamhet
 • Fältundersökning - kartering av markegenskaper.

Lärandemål *

Målformulering för betyget E.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Beräkna polära utsättningsdata för punkter

Beräkna plankoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

 • Polär inmätning
 • Ortogonal inmätning
 • Inbindning
 • Skärbindning

Beräkna höjdkoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

 • Avvägning
 • Trigonometrisk höjdmätning

Instrumentuppställning och mätning med totalstation och avvägningsinstrument
Protokollföring och beräkning av mätprotokoll
Förstå GPS-systemets uppbyggnad och funktion
Redogöra för hur felteori tillämpas inom mättekniken
Transformera punkter mellan tvådimensionella likformiga koordinatsystem

Kunna redogöra för.

 • Täktverksamhet
 • Fältundersökningar, kartering av markegenskaper.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Rekommenderade förkunskaper

AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design
HF1903 Matematik 1

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskala A-F
Godkända fältövningar (ÖVN1; 3,0 hp), betygsskala P/F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Silfwerbrand

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1005

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mikael Eriksson, mikael.eriksson@byv.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2204